Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven
  Laatste Nieuws
  Preken
  Recensie Medema
  Recensie Smouter
  Boek    Ouweneel
  Getuigenissen NL

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

Diversen:
- Alverzoening
- Bevrijdingspastoraat
- Bevrijding
- Genezing
- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
- Ziek van het zoeken  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
T.B. Joshua - preken

1. De Heilige Geest, De Beste Invloed
         (Preek vol. 4, nr. 1)

Pastor Joshua, The Synagogue, Church of all nations. Nigeria

Holy Spirit, The Best Influence (Sermon vol. 4, No. 1)

Onze Vader in de hemel, wij danken U voor Uw boodschap, die Geest is en Leven. Zonde is onrechtvaardig en behaagt U niet. De zonden die bewust en onbewust zijn begaan, Vader, vergeef ze alle in de Naam van Jezus Christus. Amen.

De bijbel zegt dat het leven van een christen van Christus Zelf komt. Wie is Jezus Christus? "God is Geest, en wie hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en in waarheid" (Joh. 4: 24). Dit betekent dat onze Heer Jezus Christus Geest is, en Hij is altijd in ons midden in de Persoon van de Heilige Geest, altijd bij elke wedergeboren christen. Zonder de Geest van God, kun je niet wedergeboren zijn of vervuld zijn van Christus. Wij die uit de Geest geboren zijn, zijn wedergeboren. Bent u wedergeboren? Als u dat bent, zult u alles doen door de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is God. Hij is als God de Vader in elk opzicht. Hij leidt ons in alle waarheid. Hij is onze helper van boven, die gelovigen helpt om God te aanbidden. Hij is het enige middel tot groei in ons christelijk leven.

Mensen zullen u onterecht beschuldigen en u daardoor in de geest verdriet doen. Tenzij u door de Heilige Geest geholpen wordt, zult u struikelen en zult u van het spoor van Redding afdwalen, want het plan van de vijand is om u volledig onderuit te halen. Vergeet niet wat er gebeurde met onze Here Jezus Christus Zelf, toen Hij zijn Vader vroeg of "de beker aan Hem voorbij mocht gaan". Dat was een moment van grote verzoeking, toen Hij iemand nodig had om Hem kracht te geven om de taak die voor Hem lag aan te kunnen. Juist toen kwam de Geest van Jehova op Hem en sprak tot zijn hart, en herinnerde Hem er aan, dat "de beker" onderdeel was van de wil van God, die vervuld moest worden. Hij werd gesterkt en zei: "…doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt." (Matteüs 26: 39). Op zulke momenten van een crisis, verwarring en moeilijke keuzes, komt de Heiige Geest tussenbeide en geeft de gelovige een duidelijk gevoel van richting en doel.

"Niet aan mij - niet aan mij is de keus

In grote en in kleine dingen

Weest U mijn gids, sterkte, wijsheid en mijn alles"

Dezelfde Heilige Geest die Jezus Christus sterkte gaf in moeilijke tijden, leeft vandaag ook in elke wedergeboren christen.

Als u niet uit de Geest geboren bent, zal uw leven gekenmerkt worden door klachten. Als u er van uitgaat dat u uit de Geest geboren bent, wat zijn dan uw kenmerken? De kenmerken zijn nogal duidelijk. Uw werken zullen van eeuwigheidswaarde zijn - die vele generaties lang doorwerken. Welke werken van eeuwigheidswaarde kunt u aan Jezus Christus tonen als onvergankelijke werken? Dat kunnen niet zijn uw vele auto's, huizen, diploma's, gevolg van vrouwen/mannen, kinderen, bedrijven etc. Wat zijn dan uw onvergankelijke herkenningspunten? U heeft de gave van God teruggebracht tot een zaak van menselijke wijsheid en kennis, macht en kracht, of nog erger: u reduceert de zaken van het koninkrijk tot een pure academische exercitie, waarin veel diploma's worden behaald, alsof zaken van de Geest dingen zijn die men op school kan leren - Heer, help ons om te getuigen in zowel Woord als Leven.

Het zijn van een kind van God, is een gave van God. Maar toch, je moet alle geboden van God onderhouden, en niets minder dan dat is vereist. Als u ten aanzien van één gebod faalt, faalt u in alle geboden. Er is geen sluiproute als 't gaat om geestelijke volwassenheid. Uw voorouders beweren dat ze christenen waren. Welke onvergankelijke dingen hebben zij voor u achtergelaten naast schulden, bedevaartsplaatsen, vijanden, overgeërfde vloeken en kwalen? Al deze dingen zijn het tegenovergestelde van de erfenissen, die de apostelen achterlieten voor u. Als dat zo is, waarom volgt u dan nog steeds uw voorvaderen na? Net zo min als bij uw voorvaders is er in uw prestaties iets goeds waarvoor men u zou moeten herinneren. Waar het op neer komt is dat u nog steeds dezelfde weg volgt als uw voorvaders. Als u uw christelijke leven aan de hand van de identificatie kenmerken van de Heilige Geest onderzoekt of op waarde schat, zult u beseffen dat uw bewering dat u wedergeboren bent, niet klopt.

De Heilige Geest is eeuwig, alwetend, alomtegenwoordig en almachtig. Welke van deze eigenschappen bezit u? Als u werkelijk uit de Geest geboren bent, dan zal de Geest binnen in u, u leiden in alle precieze kennis van de waarheid over uw christen broeders en zult u anderen niet vals beschuldigen. Hij zal u tot de perfecte waarheid leiden en de waarheid zal u vrijmaken. Bent u werkelijk vrij? U gelooft in Jezus Christus, maar u weigert zijn karakter na te streven. Gods Woord weerspiegelt zijn karakter. De bijbel zegt dat de Christus in u precies datgene zal doen, en zelfs meer dan wat Hij gedaan heeft gedurende zijn bediening op aarde. In ons gebed tot God, leren we om onze Heer Jezus Christus aan te doen als onze gerechtigheid opdat wij altijd vrije toegang tot Hem zullen hebben, omdat we de gerechtigheid Gods zijn in Christus Jezus. Hij is Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. (Hebr. 13: 8). Als u zegt dat u uit de Geest geboren bent, wat zijn de dingen die u bereikt hebt en ongelovigen niet? Jezus zei tegen zijn discipelen: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de dingen die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;" (Johannes 14: 12). Als u zegt dat u trouw bent aan Jezus Christus, en al zijn geboden onderhoudt, wat zijn dan de resultaten van uw trouw? De resultaten van trouw kunnen niet zijn de vrede en de rust die u zo nu en dan vandaag de dag ervaart. Als u trouw aan God bent, zult u gevuld zijn met Christus. Als u met Christus gevuld bent, dan - zegt de bijbel - zullen Gods stromen van zegen, overwinning, bevrijding en genezing uit u moeten vloeien voor de noden van anderen. Door Gods Rivieren van Leven, bedoelen we de Heilige Geest Zelf: "….Jezus riep en zei: ….Wie in Mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien." (Johannes 7: 37-38). Als u werkelijk gelooft in Jezus Christus, dan zal dit Levende Water uit uw binnenste stromen om de noden van anderen te lenigen.

Uw eigen kracht kan het af laten weten, maar de kracht van de Heilige Geest zal blijven. U kunt de satanische verzoekingen niet op eigen kracht aan, en dat is de reden waarom verzoekingen u van uw plaats drijven. U was ooit een ingenieur, maar u hebt uw beroep verlaten, toen u werd verzocht door louter natuurlijke omstandigheden en zocht het in andere beroepen; u werd verzocht in het huis van uw man en u heeft uw huis verlaten; u werd verzocht in uw kerk die u snel achter u heeft gelaten; u werd maar van het kastje naar de muur gestuurd totdat u het helemaal niet meer zag zitten. Tenslotte ging u met vingers wijzen naar veronderstelde vijanden, buren en relaties, in plaats van uw eigen onvermogen om verzoekingen aan te kunnen, als schuldige aan te wijzen. De bijbel zegt dat wij verzocht zullen worden, maar God heeft beloofd dat Hij ons er door heen zal helpen. Telkens als verzoekingen op uw pad komen, wijk niet van uw post, blijf groeien, wetende dat Gods liefde ons niet afhoudt van verzoekingen, maar ons er wel door heen helpt.

U realiseert zich nu de oorzaak van uw falen in alles wat u onderneemt. U faalt, omdat u vertrouwt op uw menselijke kracht, vermogen, inspanningen, kennis, opleiding en positie, die alle de verzoekingen niet tegenhouden. Dit is de reden waarom u niet groeit in uw christelijk leven, omdat de Geest van God niet in u is. Als kind van God, dat u beweert te zijn, wordt u verondersteld te groeien in uw christelijk leven, omdat de bijbel zegt dat de Heilige Geest het middel voor groei is in ons christelijk leven.

Zonde is ongerechtigheid. Het behaagt God niet. Het moet aangepakt worden, en de beste tijd om het aan te pakken is nu, zo niet eerder. U moet wedergeboren worden. De bijbel zegt dat de Heilige Geest in onze harten komt als we ons bekeren. Als dit gebeurt, begint de Geest van God tot uw hart te spreken en uw hele wezen te beheersen - uw acties, uw uitingen en uw gedachten. Dan zult u ten allen tijde de juiste dingen doen, zien, zeggen en denken. Hij zal u leiden om te bidden, slapen, vasten en alles te doen zoals de Geest het wil, niet zoals u het wilt. Het is de Geest geweest die tot Jezus Christus sprak om veertig dagen en veertig nachten in de woestijn te vasten en Hem ook geholpen heeft om de verzoekingen van satan te overwinnen.

In een ogenblik van gebed, voorziet de Heilige Geest ons van woorden voor gebed en bidt ook in ons, zoals Hij door Jezus Christus gesproken heeft om satan op de vlucht te doen slaan. Als u alles doet op de manier waarop Jezus het gedaan zou hebben, zult u resultaten boeken in alles wat u onderneemt. Maar vandaag vast u, bidt u en houdt u nachtwaken zonder resultaten. In plaats daarvan ervaart u nachtmerries, kwalen, armoede, ziektes en tegenslagen - steeds omdat u niet geleid wordt door de Geest. Als u vast en bidt zonder geleid te worden door de Geest, houdt u slechts historische en traditionele gebeurtenissen in ere, volledig gekweten van goddelijke richting.

U zou zich daarom aan de Geest moeten overgeven en met Christus vervuld moeten zijn. Als u met Christus vervuld bent, zult u niemand imiteren in uw acties en uitingen; u zult alles doen volgens de aanwijzingen van de Heilige Geest. De Geest zal steeds tot uw hart blijven spreken en u zult altijd nieuwe dingen doen, nooit imitaties. Als u nieuwe dingen doet, zult u nieuwe resultaten boeken. U zult vandaag niet in staat zijn nieuwe resultaten te boeken, omdat uw houding, uw visie, wijsheid, kracht en stijl alle ouderwets zijn, alledaags en van menselijke oorsprong - een pure herhaling van wat anderen in uw omgeving doen. Dit is de reden dat u er niet altijd gelukkig mee bent als u anderen nieuwe dingen ziet doen en nieuwe resultaten ziet bereiken. Het is de Geest van God die mensen leidt om nieuwe resultaten te bereiken.

Diegenen, die door de Heilige Geest geleid worden, zijn heel gemakkelijk herkenbaar aan hun werken. Wat voor beroep ze ook uitoefenen (technische beroepen, bij de rechterlijke macht of in de medische sector), zij zullen iets nieuws doen, waar andere collega's van staan te kijken - iets volledig nieuws - omdat de Geest niet geïnteresseerd is in herhaling van het alledaagse. Hij wil dat mensen leren van het nieuwe en verbeterd worden in het leven. Het geval van Petrus en de verlamde bij de Schone Poort, was een goed voorbeeld van het nieuwe, dat meer is dan goud en zilver. Hoewel de verlamde man daar ook al was gedurende de aardse bediening van onze Heer Jezus Christus, werd aan hem geen aandacht besteed, zodat de Geest hem (de verlamde) zou gebruiken om het nieuwe door Petrus heen te demonstreren. Als Petrus alleen die oude dingen had gedaan die zijn Meester, Jezus Christus, had gedaan, dan was er niets unieks in de bediening van Petrus geweest. U zou daarom God moeten vragen iets nieuws in uw leven te doen. Er is echt niets nieuws dat u kunt doen, zonder een onafhankelijk houding.

Onthoud dat satan degene haat, die onafhankelijk kan denken. Als Petrus andere mensen had gevraagd over de behoefte de verlamde bij de Poort te genezen, zouden er zelfs mensen geweest zijn, die van het plan hadden afgehouden. Als de Geest u leidt, zal Hij u bekrachtigen met een onafhankelijke instelling en oordeel en dan zult u in staat zijn uw eigen koers onafhankelijk te bepalen.

Echter, veel mensen kunnen niet voor zichzelf denken en zelfstandig beslissingen nemen. Ze worden vaak misleid door hun aardse mentoren, bazen, voorgangers en anderen die ze vertrouwen, om dingen te doen zelfs tegen hun eigen wil - ze worden er toe gebracht te bidden tegen kerken, tegen mannen van God en christenbroeders, omdat ze de onafhankelijke mening ontberen, die een gave van God is. In een dergelijke situatie worden ze gevormd naar hun aardse mentoren en bazen.

Om als Christus te zijn, is ons doel. Een werkelijke christen wordt in zijn hart gevormd om als Jezus Christus te zijn. (1 Cor. 2: 16). Hij heeft er geen behoefte om iemand anders na te doen, omdat de Geest van Christus die in hem woont, almachtig is, alwetend, eeuwig en alomtegenwoordig. Zijn uiterlijke verschijning doet er niet toe, omdat de Heer naar het hart van een mens kijkt, niet naar zijn uiterlijke verschijning. "De Heer kijkt niet naar de dingen waar mensen naar kijken. De mens kijkt naar de uiterlijke verschijning, maar de Heer kijkt naar het hart." (1 Sam. 16: 7). Aangezien we in onze harten worden gevormd om als Jezus Christus te zijn, zou u moeten streven naar het tot stand brengen van dingen die onvergankelijk zijn en die u steeds nagegeven zullen worden.

Ik laat u hier achter in geloof en ik bid dat God u de genade zal geven om over de boodschap na te denken in de naam van Jezus Christus. Amen.

Opmerking: voordat u uw verzoeken om gebed en smeekbedes invult, lees de woorden van bemoediging hieronder:

WOORDEN VAN BEMOEDIGING

 

God maakte Daniël de slaaf een leider

Mozes was een moordenaar en God zag in hem een bevrijder

God keek naar de onvruchtbare vrouw Hannah en zag in haar de moeder van een groot Profeet

Toen hij in de negentig was, had Abraham geen kinderen en God zag in hem de vader van volkeren

God veranderde Saulus, de vervolger, in Paulus, de Apostel

 

Alstublieft God, kijk naar mij zondaar, vergeef mij mijn zonden, wees mij genadig naar mijn smeekbede en willig mijn verzoek aan U in. Als God Mozes, de moordenaar in een bevrijder kon veranderen en ook de tranen van onvruchtbaarheid van Hannah's ogen kon wegdoen; als God de arme Jabes kon zegenen, kan God ook de situatie van mijn leven vandaag omkeren in Jezus' Naam, Amen. (Mal.3: 6, Heb. 13: 8)


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua