Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven
  Laatste Nieuws
  Preken
  Recensie Medema
  Recensie Smouter
  Boek    Ouweneel
  Getuigenissen NL

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

Diversen:
- Alverzoening
- Bevrijdingspastoraat
- Bevrijding
- Genezing
- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
- Ziek van het zoeken  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
T.B. Joshua - preken

2. Wij hebben de gezindheid van Christus
         (Preek Vol. 4, Nr. 2)

Pastor Joshua, The Synagogue, Church of all nations. Nigeria

We have the mind of Christ (Sermon vol. 4, No. 2)

Vader, we danken U voor Uw boodschap, en voor het ons laten weten dat zonde onrechtvaardig is en u niet behaagt. We danken U ook omdat U trouw bent en genadig om ons onze zonden te vergeven in de Naam van Jezus Christus. Amen.

Alle fantastische werken van God die u ziet in 'The Synagogue' zijn niet mijn werken, maar mijn geloof in de volbrachte werken van onze Heer Jezus Christus. Ze laten zien dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig. (Hebr. 13: 8). Ik ben geen genezer, ik word slechts gebruikt. Als u een oprechte christen bent, kunt u ook gebruikt worden voor zelfs grotere werken. Paulus zei in Fil. 4: 13: "Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft." Dezelfde God Almachtig die Paulus in staat stelde om alle dingen te doen, woont ook in elke oprechte gelovige. Als u een oprechte christen bent, moet u klein beginnen, want de bijbel zegt dat alles in het kleine begint. De problemen die de meeste christenen vandaag de dag tegenkomen, komen voort uit hun hoge ambities: ze willen in het groot beginnen; ze willen bekeerd worden en dezelfde dag nog het hoogste bereiken met de roem en de eer. Ze hebben hoge christelijke titels, ze spreken in tongen, houden open lucht campagnes en stellen zich voor als wedergeboren christenen, zelfs zonder Kracht - en dat allemaal tegelijk. Denkt u zich eens in: de hoge titels die u draagt, de vele 'dopen' die u hiervoor heeft ontvangen, het aantal malen dat u hebt gereageerd toen u 'naar voren' werd uitgenodigd, het aantal keren dat u uw zonden heeft beleden en u zich bekeerd heeft. Wat zijn de resultaten in uw leven geweest? Bekering is ťťn keer in het leven, terwijl 'zijn-als-Christus' voor altijd is.

Terwijl ze hier mee bezig zijn, krijgen ze aanvallen van satan en worden ze overmeesterd. Dit is zo omdat ze niet in het klein begonnen zijn. U moet gewoon in het klein beginnen in alles wat u doet - in zaken, in de opvoeding, in het gezinsleven, in het christelijke leven en in alle persoonlijke aangelegenheden. Het is deze onmatige ambitie die er vaak voor zorgt dat u te snel door de bocht wil (wat vaak een actie van twijfelachtig gehalte is) in uw haast om het snel voor elkaar te krijgen. Als je goed kijkt naar de problemen waar veel christenen vandaag de dag mee zitten, zie je dat ze door een dubieuze start zijn veroorzaakt. Alles wat op dubieuze wijze is gestart, moet dubieus eindigen. Dit is hetgeen dat uw christelijke leven vandaag beÔnvloedt. U wilt zich bekeren en tegelijkertijd een drager zijn van de Heilige Geest. Jezus Christus begon zijn aardse bediening niet met het zeggen van: "Sta op en wandel." Hij begon in het klein. In uw persoonlijke leven wilt u beginnen met het wonen in een flat, bungalows of in duplex-woningen en tenslotte spendeert u een groter deel van uw maandelijkse inkomen aan huur. Om aan de andere financiŽle behoeften tegemoet te komen bedriegt u, steelt en rooft u, doodt u, vertelt leugens, verloochent Jezus. Dit doet u allemaal, om het valse beeld van welstand in stand, dat u helemaal vanaf het begin hebt gevestigd. Als u geen resultaten kunt laten zien van uw vroegere leven van zelfbedrog en zonde, waarom gaat u daar dan nog mee door? Als u een oprechte christen bent, zou u onze Heer Jezus Christus moeten nadoen en leren om alles wat u doet in het klein te beginnen. Onthoud goed dat u ooit een heel klein embryo / foetus was in de schoot van uw moeder, maar nu kunt zien hoe groot u vandaag bent. Als u uw christelijke leven ook in het klein begonnen was, zou uw situatie ondertussen verbeterd zijn.

De bijbel zegt, dat kracht op gelovigen komt (niet op heidenen) voor christelijke diensten. Dat betekent, dat u eerst een gelovige moet worden, vůůrdat u ook maar kunt denken aan het ontvangen van de Kracht van God. Maar net zo goed, moet u wachten in geloof terwijl u groeit in uw christelijk leven. U kunt niet de tussen-klas van gelovigen overslaan en meteen in de hoogste klas van wedergeborenen / Heilige Geest dragers terecht komen.

In onze maatschappij van vandaag, zoals hier in Afrika, hebben we geen midden-klas - we hebben slechts rijken en armen. Dat is de trend die wordt weerspiegeld in het christendom van vandaag: iedereen wil van heiden (meteen) naar een Heilige Geest-drager gepromoveerd worden; niemand wil op het niveau van een (gewone) gelovige blijven steken. Daarom dragen vele christenen titels als evangelist, deken, dominee, voorganger, bisschop, aartsbisschop, profeet, apostel etc. Dit fenomeen heeft ook geleid tot de opkomst van valse Godsdienaren - een generatie van charlatans.

Aangezien u nooit een gelovige bent geweest, voordat u een "Drager van de Heilige Geest" werd, waar kreeg u dan de kracht vandaan voor uw christelijke samenkomsten? Het is alsof uw bewering dat u wedergeboren bent op losse schroeven staat. Een gelovige wacht in geloof op de Kracht uit de hemel. Wat verstaat u onder het woord: 'gelovige'? Denk er goed aan dat als u een oprechte gelovige bent vůůrdat u een "Drager van de Heilige Geest" wordt, u geen twijfelachtig leven zult leiden, dat is gebroken met Christus. Christus kan geen dag vrij nemen in het leven van een oprechte gelovige: "Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. (4) Zie, de Bewaarder van IsraŽl sluimert noch slaapt." (Psalm 121: 3, 4)

Maar vandaag de dag is er een breuk met Christus in het leven van zoveel zogenaamde christenen. Hoe weten we dat? Je weet 't als je zo-nu-en-dan vrede hebt, vreugde en rust - gaven van God, die er altijd zouden moeten zijn, ongeacht wat er gebeurt, ongeacht wat er op je af komt.

Het geheim voor een goed leven is niet meer dan het bidden en het krijgen van antwoorden van God. Wat bedoelen we met "een goed leven"? Een goed leven is een leven dat in alle opzichten voorspoedig is. Het is Gods Wil voor zijn kinderen dat ze voorspoedig zijn in elk opzicht. Stelt u zich dan voor hoe uw leven zou zijn, als God al uw gebeden heeft beantwoord. U kunt niet zonder gebed, maar onbeantwoorde gebeden staan tussen u en uw geloof. U heeft daarom heel effectieve gebeden nodig. God Almachtig heeft een belofte gedaan van volledig herstel voor u als uw gebeden effectief zijn.

"Zo zegt de Here, die dat doet, de Here, die dat formeert, om in vervulling te doen gaan, wiens naam Here is: (3) Roept tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet." (Jer. 33: 2-3)

Dat is Gods bemoediging en uitnodiging voor gebed, en de verzekering dat uw gebeden beantwoord zullen worden. Maar ondanks dat, bidt u elke dag zonder resultaten. Eťn ding wat u zich niet realiseert is dat waar ook voor bidt, onze Heer Jezus Christus de prijs er voor aan het Kruis heeft betaald. Dus, wanneer u ook maar bidt zoals de bijbel zegt, kijk dan eerst naar het Kruis, waar de prijs betaald is voor de zegening die u zoekt.

"Ö.. wie dat doet, zal daardoor leven. (13) Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. (14) Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof." (Galaten 3: 12-14)

Hij heeft ons verlost van ziekte, armoede, vloeken, vrees en alle andere symptomen van satan in onze gezinnen, kantoren, bedrijven, scholen etc. Dat is de reden waarom u niet slechts uw mond open moet doen om te bidden, zonder eerst naar het Kruis te kijken - het geloven en gehoorzamen.

Hoe kijken we dan naar het Kruis? U bidt zonder resultaten, omdat u niet gelooft in wat u er voor moet doen - het horen en het gehoorzamen van het woord van God. Omdat ik geloof, bid ik. De Bijbel moedigt u aan om:

"Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. (8) Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden." (Matt. 7: 7-8)

Elke dag zoekt, vraagt en klopt u, zonder resultaten, omdat u niet naar het Kruis kijkt, waar de prijs is betaald voor de zegening die u zoekt. De Bijbel zegt dat voor het kennen van de waarde van de Naam, Jezus Christus, men eerst naar het Kruis moet kijken. Zonder dat, als u bidt en naar God roept, bidt en roept u tevergeefs, want het is niet door bidden, roepen, vasten of werken dat zielen gered worden. Jezus Christus heeft vrijzetting beloofd van moeilijkheden en zorgen; ervaart u die rust vandaag de dag? Zoniet, dan zou u uzelf de vraag moeten stellen: "Ben ik een echte christen of niet?" U vast, bidt en leest de bijbel elke dag, zonder dat u ook maar de moeite neemt naar het kruis te kijken, waar de prijs betaald werd voor de zegeningen die u zoekt. U wilt geÔnspireerd worden, terwijl u vergeet naar de bron van inspiratie te kijken. Niemand heeft u ooit gekend als een gelovige, totdat u begon met het dragen van christelijke titels. Als u de betekenis kent van deze titels die u draagt, zou u de vloeken moeten kennen, die u op uw hoofd mee draagt. Onthoud goed: u draagt vloeken op uw hoofd, als u onwaardig titels draagt of de doop ontvangt.

In plaats van een gelovige te blijven en in geloof te wachten terwijl u opgevoed wordt in het woord van de Heilige Geest, gaat u rond met onterechte aanspraken. Als u trouw aan God bent, is Hij bereid u te bedienen met wat u ook maar verlangt. Een lange tijd nu heeft u vastgehouden aan uw ideologische leerstellingen, en toch blijft uw leven nog onverbeterd. Iedere dag vraagt u God om vergeving van zonden, terwijl u geen enkele praktische inspanning pleegt om uw zondige levenswandel op te geven. Daarom blijven uw gebeden onbeantwoord.

De Bijbel zegt dat onbeantwoorde gebeden staan tussen de mensen en hun geloof. Goddelijke geloof, tot uiting gebracht in gebed, is een kracht, en heeft God achter zich om dingen tot stand te brengen. Maar als u dat goddelijk geloof niet in uw gebed tot uiting brengt, staat het gelijk met het bidden zonder God. Gebed moet altijd gepaard gaan met geloof - alle gebeden moeten gebeden zijn van geloof. Elke breuk in geloof, zou een breuk in gebed betekenen, omdat geloof niet een dag vrijaf kan nemen in het leven van een oprechte gelovige. Het is niet de hoeveelheid gebed die telt, maar het geloof dat u in het gebed legt. Eigenlijk kunnen 'menselijke' monden niet gebruikt worden voor gebed in de Geest; u moet wedergeboren zijn voordat u het gebed van geloof kunt bidden. Als u gedoopt bent in de Geest, doet de Heilige Geest alles door en voor u. Als u uw hand uitstrekt in gebed naar een ziek iemand, geeft uw fysieke hand alleen maar een richting aan, maar de Heilige Geest Zelf doet de genezing. Daarom strek ik mijn hand uit naar de patiŽnten en zijn er resultaten. Ik word hierom vervolgd en ik vind 't allemaal prachtig. Vervolging houdt me weg van de mensen en de seculiere dingen van de wereld.

Ik zelf werd gedoopt in de Heilige Geest, vůůrdat ik een christen werd. De doop met de Heilige Geest was de doop van Christus (Geest in de Geest) - volledig goddelijk. Als u geroepen bent daar waar de Heilige Geest het fundament is, dan is het God Zelf die u voor de dienst heeft geroepen. De doop met de Heilige Geest is met vuur - een onmiddellijk resultaat. Als de Heilige Geest in uw geest wordt ondergedompeld, dan is uw discussie met God niet verbaal, maar van hart tot hart. Dan wordt u een man naar Gods eigen hart, zoals Hij dat zei over Koning David:

"En nadat Hij Saul verworpen had, verwekte Hij hun David als koning, wie Hij ook dit getuigenis gaf: Ik heb David, de zoon van IsaÔ, gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen." (Handelingen 13: 22)

God wil dat u alles doet naar Zijn idee. Hij wil ook dat u in de houding van uw denken vernieuwd wordt en dat u de nieuwe 'zelf' aandoet, geschapen om als God Zelf te zijn in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. (Efez. 4: 23-24)

Het is de bedoeling dat we in onze harten worden als Jezus, niet in ons gezicht, gestalte, kleur of enige andere uiterlijk kenmerk. Denk er aan dat David niets was in vergelijking met Saul in de zin van manlijke kenmerken.

"Doch de Here zei tot SamuŽl: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens ziet toch aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan." (1 SamuŽl 16: 7)

Aangezien we de gezindheid van Christus hebben, laten deze gedachten in u zijn, zoals ze in Christus Jezus waren. Hoed u voor enig negatief spreken. Als u iets moet zeggen, denk dan eerst na en spreek dan over alles wat rechtvaardig, rein, deugdzaam, beminnelijk en waar is, al wat lof verdient en wat welluidend is. (Filipp. 4: 8)

U wordt aangeraden over deze dingen te denken teneinde dezelfde gezindheid als die in Christus was, in stand te houden. Als u beschuldigd of veroordeeld wordt door mensen, ondanks de goede dingen die u doet, denk dan aan de afwijzing van Christus.

Ik laat u hier achter in geloof achter en ik bid dat God u de genade geeft om over de boodschap na te denken in de Naam van Jezus Christus. Amen.

Opmerking: voordat u uw verzoeken om gebed en smeekbedes invult, lees de woorden van bemoediging hieronder:

WOORDEN VAN BEMOEDIGING

 

God maakte DaniŽl de slaaf een leider

Mozes was een moordenaar en God zag in hem een bevrijder

God keek naar de onvruchtbare vrouw Hannah en zag in haar de moeder van een groot Profeet

Toen hij in de negentig was, had Abraham geen kinderen en God zag in hem de vader van volkeren

God veranderde Saulus, de vervolger, in Paulus, de Apostel

 

Alstublieft God, kijk naar mij zondaar, vergeef mij mijn zonden, wees mij genadig naar mijn smeekbede en willig mijn verzoek aan U in. Als God Mozes, de moordenaar in een bevrijder kon veranderen en ook de tranen van onvruchtbaarheid van Hannah's ogen kon wegdoen; als God de arme Jabes kon zegenen, kan God ook de situatie van mijn leven vandaag omkeren in Jezus' Naam, Amen. (Mal.3: 6, Heb. 13: 8)


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua