Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

De dwaling van het preterisme 
Deel 5. Vragen die het boek van Jeroen Koornstra oproept

Deel 1. Waar brengt het ons? | 2. Wat is het? J.v.d.Bijl | 3. Opnieuw verwoord door David Sorensen
Deel 4: Kwam Hij of komt Hij met de wolken? - door Peter van Beugen (Focus op de Bijbel, 2017)


 NIEUW BOEK: Jan Vossen, De wederkomst van Jezus Christus
Een Bijbelse weerlegging van het preterisme (van David Sorensen)...
(10-2-2018)

Jezus komt terug met zijn legerscharen op witte paarden - Openb.19:11-21

  Het boek van
  Jeroen
      Koornstra

     door Jacques van der Bijl
 

Het einde van de eindtijd ??


VRAGEN DIE HET BOEK "EINDE VAN DE EINDTIJD" VAN JEROEN KOORNSTRA OPROEPT (1)

Jacques van der Bijl
17-10-2019 

TOT 70 GEEN VERZOENING?
HET HEMELSE HEILIGDOM GESLOTEN TOT 70?

DE VRAAG AAN JEROEN KOORNSTRA DIE NIET BEANTWOORD WORDT

In het laatste (16e) hoofdstuk van zijn boek “Einde van de eindtijd” stelt Jeroen o.a. dat het verzoeningswerk met de dood, opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus “niet” voltooid is. Volgens hem maakt de vernietiging van de tempel in 70 nC (wat hij laat samenvallen met het einde van het Oude Verbond) integraal deel uit van het verzoeningswerk; en die vernietiging vond pas plaats in 70 nC. Volgens hem kan dan ook “niemand het hemelse heilige der heiligen binnengaan zolang de tempel in Jeruzalem nog gebruikt werd” (dat was tot in het jaar 70 nC).

Wat zegt evenwel de Hebreeën brief (geschreven ergens tussen 60 en 63 nC) hierover?

- “Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden. Want wij hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan meelijden maar Eén die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. LATEN WIJ DUS MET VRIJMOEDIGHEID NADEREN TOT DE TROON VAN DE GENADE, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd” Hebr 4:14-16 Telos vert. Hoofdletters van mij.

- Daar wij dan, broeders, VRIJMOEDIGHEID HEBBEN OM IN TE GAAN IN HET HEILIGDOM, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons HEEFT INGEWIJD, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis van God hebben, LATEN WIJ NADEREN met een waarachtig hart…. (Hebr 10:19-22 Telos vert. Hoofdletters van mij).

De schrijver heeft het dus over een nieuwe weg die ingewijd is door het offer van de Heer Jezus en nodigt met aandrang zijn lezers uit om met vrijmoedigheid van die weg gebruik te maken en te naderen tot in het hemelse heiligdom. En deze woorden werden minstens 7 jaar voor de vernietiging van de tempel geschreven! Dus eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat Jeroen in zijn boek zegt.

Maar laten we even aannemen dat Jeroen toch gelijk heeft en dat dus het hemelse heiligdom gesloten bleef tot 70 nC. Wat zijn dan de consequenties? Dat de 12 apostelen geen van allen tijdens hun hele aardse leven toegang hebben gehad tot het hemelse heiligdom, ook Petrus niet, want zij stierven allen voor 70 nC en gingen dan, volgens Jeroen, naar het dodenrijk waaruit ze pas in 70 nC bevrijd werden om naar de hemel te gaan! De enige uitzondering is Johannes die tot na 70 nC leefde. Maar dat is niet alles, niet alleen de 12 apostelen, ook Paulus zou tijdens zijn hele aardse leven (hij stierf in 63 nC) nooit toegang hebben gehad tot het hemelse heiligdom! Paulus, die opgetrokken is tot in de derde hemel en daar onuitsprekelijke dingen heeft gehoord (2 Kor 12:3,4), Paulus, die de gelovigen heeft onderwezen dat zij “in Christus gezet zijn in de hemelse gewesten” (Ef 2:6) enz., zou zelf tijdens zijn hele leven en bediening geen toegang hebben gehad tot het hemelse heiligdom ??

Laat ieder voor zichzelf maar oordelen in hoeverre deze leer, die de basis vormt van het preterisme, in overeenstemming is met de Schrift.

 - Eén van de argumenten voor zijn opvatting die Jeroen gebruikt, is de vergelijking met grote verzoendag, waar de verzoening pas compleet was op het moment dat de hogepriester uit het heiligdom kwam. Dat is zeker een goed argument, maar alleen als we het betrekken op Israël (in mijn stukje op Grote Verzoendag laatst schreef ik daar iets over). (Het gelovig overblijfsel van) Israël zal pas weten dat het verzoeningswerk volbracht is op het moment dat de Heer Jezus veschijnt uit het hemelse heiligdom. Wij, de Jezusgelovigen uit Israël en de volken, mogen nu al weten dat het werk volbracht is, en op grond van het vergoten bloed ingaan in het hemelse heiligdom.

https://www.facebook.com/jvanderbijl/posts/2632301720164430


VRAGEN DIE HET BOEK "EINDE VAN DE EINDTIJD" VAN JEROEN KOORNSTRA OPROEPT (2)

Jacques van der Bijl
20-10-2019 

GEEN TOEGANG OF WEL? 

HET VERZOENINGSWERK VOLEINDIGD IN 30 OF IN 70 NC ?

In mijn eerste reactie op het boek van Jeroen had ik het over de stelling (die Jeroen verdedigt in zijn boek in hoofdstuk 16) dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus pas compleet gemaakt werd door de verwoesting van de tempel in 70 nC én de conclusie die hij daaruit trekt, nl. dat de weg tot het hemelse heiligdom pas in 70 nC geopend werd. Ik vergeleek deze stelling met Hebr 4:16 en Hebr 10:19-22 waar (ruimschoots VOOR 70 nC) precies het tegenovergestelde wordt gezegd. De verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 nC kunnen m.i. zeker gezien worden als een oordeel van God maar dat zij bijdroegen aan het verzoeningswerk van de Heer Jezus doordat toen (volgens Jeroen) het oude verbond werd beeïndigd lijkt mij een onbijbelse gedachte. Ook het oude verbond wordt namelijk meermaals “eeuwig” genoemd (Jes 24:5; Richt 2:1) zodat we Hebr 8:23 dus veeleer zo moeten begrijpen dat het oude verbond overgaat in het nieuwe verbond . Zeker, de Romeinen kruisigden de Heer Jezus maar hiervan zeggen we toch ook niet dat die afschuwelijke daad “deel is van het verzoenende werk van Christus” zoals Jeroen schrijft als hij het heeft over de verwoesting van de tempel. In de profetie van Daniël over de 70 (jaar)weken staat in Dan 9:24 “Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen…” Als we 70 x 7 = 490 jaar rekenen vanaf de opdracht om Jeruzalem te herbouwen (Dan 9:25) komen we rond het jaar 30 nC uit en niet rond het jaar 70 nC.
Ik schreef ook over de consequenties van deze stelling, bijv. voor de apostel Paulus, die hoewel hij ons door Gods Geest heeft geopenbaard dat wij “in Christus gezet zijn in de hemelse gewesten” (Ef 2:6) zelf dan geen toegang zou hebben gehad tot het hemelse heiligdom (hij stierf ca. 63 nC) !

ZIJN DE OVERLEDEN GELOVIGEN (tussen 30 en 70 nC) IN HET DODENRIJK OF BIJ DE HEER ?

Maar er is veel meer in dit boek dat, in het licht van Gods Woord, grote vragen oproept. Jeroen stelt (ook in hoofdstuk 16) dat de zielen van alle mensen die stierven tussen hemelvaart (ca 30 nC) en 70 nC naar het dodenrijk gingen en niet bij/met de Heer waren. Dat "bij/met de Heer zijn" gebeurde volgens hem pas in 70 nC bij de (geestelijke) wederkomst van de Heer waarbij dan de zielen van de gestorvenen (in genoemde periode) overgebracht werden van het dodenrijk naar de hemel. Dit laatste ziet Jeroen als de (geestelijke) opstanding. Na 70 nC zouden gelovigen bij hun overlijden dan rechtstreeks naar de hemel gaan en valt hun (geestelijke) opstanding samen met hun sterven. Maar wat zegt de Heer Jezus tegen de ene misdadiger aan het kruis: “Heden zult u met mij in het paradijs zijn” (Luk 23:43). En van de arme man staat in Luk 16:22 dat hij door engelen gedragen werd in “de schoot van Abraham” waar hij vertroost werd (Luk 16:25). In de Filippi brief zit Paulus in de gevangenis in Rome en heeft de dood voor ogen. Hij schrijft aan de Filippenzen: “Maar te leven is voor mij Christus en te sterven winst” (Fil 1:21) en “Ik word van beide kanten gedrongen; ik verlang ernaar heen te gaan en MET CHRISTUS te zijn, want dit is verreweg het beste..” (Fil 1:23). In 2 Kor 5:8 zegt Paulus: “wij hebben goede moed en willen liever ons verblijf in het lichaam verlaten en bij de Heer inwonen” . Nergens wordt in het NT gezegd dat gelovigen bij hun overlijden naar de hadès (het dodenrijk) gaan maar wel wordt tot 3 keer toe gezegd dat zij bij/met de Heer zijn. Dus precies het tegenovergesteld van wat Jeroen schrijft in zijn boek.

[ https://www.facebook.com/jvanderbijl/posts/2639908426070426 ]


Jacques van der Bijl
21-10-2019
VRAGEN DIE HET BOEK "EINDE VAN DE EINDTIJD" VAN JEROEN KOORNSTRA OPROEPT (3)

IS DE HEER JEZUS NU NOG HOGEPRIESTER ?

In hoofdstuk 16 schrijft Jeroen het volgende: “Dus zolang de hogepriester nog dienst aan het doen was, was de verzoening nog niet compleet. Zolang Jezus als Hogepriester in het hemelse heiligdom dienst doet is de verzoening niet voltooid. Met andere woorden, als Jezus vandaag nog steeds als Hogepriester dienst doet in de hemelse tempel en niet teruggekomen is, is de verzoening voor de zonde nog niet compleet!” Einde citaat.

De gedachte die Jeroen hier naar voren brengt is dus kennelijk: De hogepriesterlijke taak van de Heer Jezus in het hemelse heiligdom is sinds zijn wederkomst in 70 nC beëïndigd.
Maar wat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief over de hogepriesterlijke taak van de Heer Jezus ?

- Hebr 2:17,18 “Daarom moest Hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en trouw hogepriester zou zijn… Want waarin Hijzelf geleden heeft toen Hij verzocht werd, kan Hij hun die verzocht worden te hulp komen.
- Hebr 4:15,16 “Want wij hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar Eén die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd.”
- Hebr 5:6 “Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: “U bent priester TOT IN EEUWIGHEID naar de orde van Melchizédek”.
- Hebr 6:20 “…waar Jezus als voorloper voor ons is ingegaan naar de orde van Melchizédek hogepriester geworden TOT IN EEUWIGHEID.
- Hebr 7:3 “…blijft hij priester VOOR ALTIJD”. Het gaat daar over Melchizédek maar de context maakt duidelijk dat hij daar als type wordt gezien van de Zoon van God.
- Hebr 7:17 “want van Hem wordt getuigt: U bent priester TOT IN EEUWIGHEID naar de orde van Melchizédek”.
- Hebr 7:21 “De Heer heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent priester TOT IN EEUWIGHEID”.
- Hebr 7:24-26 “Maar Hij, omdat Hij BLIJFT TOT IN EEUWIGHEID, heeft een ONVERANDERLIJK priesterschap. Daarom kan Hij ook volledig behouden wie door Hem tot God naderen, DAAR HIJ ALTIJD LEEFT OM VOOR HEN TUSSENBEIDE TE TREDEN. Want zo’n hogepriester paste ons ook…”

Verder kan ik natuurlijk nog wijzen op Ps 110:4; Rom 8:34 en 1 Joh 2:1.
Kortom een overweldigend getuigenis van de Schrift, dat de Heer TOT IN EEUWIGHEID (hoge)priester is. Hoe kunnen we Hem dankbaar zijn dat Hij ook nu deze taak voor ons verricht.
Maar volgens de leer van het preterisme, zoals verdedigd door Jeroen, oefent de Heer Jezus deze taak nu dus niet meer uit en hebben wij die taak dus kennelijk niet meer nodig! Hoe is dit in strijd met Gods Woord!

Als ik dit alles zelf zo lees, ben ik er opnieuw van onder de indruk. Ik denk dan die zuster die zei: “Ik heb de indruk dat het preterisme mij alles afpakt en me er niets voor teruggeeft” en kom tot de trieste ontdekking dat het preterisme ons ook onze grote Hogepriester heeft afgenomen, die we in deze tijd juist zo nodig hebben (Hebr 7:26 HSV).


Jacques van der Bijl
29-10-2019

Mijn persoonlijke ervaring met het preterisme en waarom ik hierover ben gaan schrijven 
(voor wie erin geïnteresseerd is en voor wie het nuttig kan zijn)

Zo’n jaar of 10 geleden wist ik van het preterisme nauwelijks meer dan dat het een manier van uitleg van het boek Openbaring was, die alles in het verleden plaatste.
Ik werd er op Facebook voor het eerst mee geconfronteerd doordat de opname van de gelovigen op een heel grove, platte manier belachelijk werd gemaakte, zo grof dat ik het hier niet eens wil herhalen. Ik herinner me dat het mij gelijk deed denken aan de “spotters die met spotternij zouden komen” uit 2 Petr 3:3. Ik reageerde uiteraard hierop, maar dat leidde op geen enkele manier tot enige spijtbetuiging of verandering van de manier waarop gesproken werd over gelovigen die in de opname van de gemeente geloven (m.n. zij die geloven in de opname van de gemeente “voor de grote verdrukking”). Uiteindelijk leidden gedachtewisselingen hierover op Facebook ertoe dat ik door de verdedigers van het preterisme werd geblokkeerd (bij de één sneller dan bij de ander, maar uiteindelijk door allen die toen op FB actief waren).

Rond die tijd werd mijn aandacht via FB ook gevestigd op het uit het Engels vertaalde boek van Jonathan Welton met de titel “Opname of aanname”. Ik merkte ook dat Jonathan Welton naar Nederland was uitgenodigd en hier een conferentie met hem georganiseerd werd. Het viel me daarna ook op hoe vaak het woord “aanname” door verdedigers van het preterisme werd gebruikt, wat ik altijd vreemd heb gevonden omdat van de opname in de Bijbel duidelijk sprake is in 1 Thess 4:17 en Joh 14:3. Het viel me ook op dat de term “opname van de gemeente” altijd gelijk werd gesteld met “opname VOOR de grote verdrukking” terwijl er ook gelovigen zijn die geloven in de opname van de gemeente aan het einde van de grote verdrukking, vlak voor of bij de verschijning van de Heer in heerlijkheid. Het tijdstip van de opname is toch iets anders dan de opname zelf. Maar dat onderscheid werd nooit gemaakt. Jonathan Welton verdedigde in zijn boek het deelpreterisme, dat toch nog vasthoudt aan een wederkomst, opstanding en oordeel op de jongste dag (maar eigenlijk altijd ver weg). Latere verdedigers van het preterisme in Nederland zijn bijna allemaal volpreteristen (geworden) die niet (meer) geloven in een toekomstige wederkomst van de Heer die volgens hen éénmalig in 70 nC plaats vond samen met de (vergeestelijkte) opstanding.

Plots ontdekte ik dat ook David Sorensen de leer van het preterisme krachtdadig begon te verdedigen op FB. Ik herinner me nog een FB-post van hem destijds waarin hij op een uiterst positieve manier zijn geloof in de enorme vooruitging van de wetenschap naar voren bracht, bijvoorbeeld dat we volgens hem binnenkort allemaal individueel zouden kunnen vliegen. Van negatieve aspecten van de vooruitgang (bijv. op ethisch/moreel gebied) was geen sprake. Dat schokte me niet weinig, want ik kende David Sorenson heel positief van diverse boekjes die we in de Bijbelkiosk in Scheveningen (die ik wekelijks een dag in de week bemande) de bezoekers aanboden. Ik kende hem ook van zijn Lifeletter op internet die ik waardeerde. Enige tijd later trok DS de aandacht door te verklaren dat hij binnenkort (hij kondigde precies het moment aan begon met een aftelklok) een mededeling zou doen die de christelijke wereld op zijn kop zou zetten. Hij zag zichzelf als de apostel die DE GROTE DWALING van de christenheid openbaar moest maken.

Toen het grote moment aangebroken was, bleek DE GROTE DWALING het “geloof in de wederkomst van de Heer Jezus” te zijn. Ik herinner me nog goed hoe schokkend dat op mij overkwam. Ook als je niet gelooft in de wederkomst dan hoef je dat toch nog niet te benoemen als “DE grote dwaling van de christenheid”! Aangezien de leer die DS verdedigde inhield dat de Heer Jezus niet “lichamelijk” in de hemel is, stelde ik hem de vraag: “Hoe leg jij dan Kol 2:9 uit ?” waar immers staat “In Hem (Christus) woont de hele volheid van de Godheid LICHAMELIJK” (“woont” is tegenwoordige tijd en Paulus schreef dit zo’n 30 jaar na de hemelvaart). Het enige antwoord was dat ik geblokkeerd werd.

Voor wie “blokkeren” op FB nog nooit heeft meegemaakt kan ik zeggen dat dit een “bijzondere” ervaring is (het is iets heel anders dan ontvrienden bijv.). Degene die je heeft geblokkeerd bestaat voor jou vanaf dat moment niet meer, je vindt zijn naam niet meer terug en je kunt nergens nog iets lezen van wat hij schrijft. Ik blijf het altijd een vreemde ervaring vinden, vooral daar het medechristenen zijn die het doen en meestal zonder waarschuwing of uitleg.

Dat het preterisme geen enkele toekomst meer ziet voor het etnische Israël in Gods heilsplan was me duidelijk, maar dat de manier waarop DS schreef over Israël er toe moest leiden dat het NIW (Nieuw Israëlitisch Weekblad) een artikel over hem publiceerde met de titel: “DS, apostel van de Jodenhaat” vond ik ronduit schokkend.

Ik begon ook een gesprek op FB met een verdediger van het preterisme dat al snel (op een bijzonder sympathieke manier overigens) eindigde, omdat hij eerlijk zei dat hij mijn uitgangspunten (De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God en Jezus is de eeuwige Zoon van God) niet deelde. We kwamen beiden tot de conclusie dat we de gezamenlijke basis misten voor een verder gesprek.

Rond die tijd begon ik ook een reeks artikelen op FB over het preterisme.
Ik raakte ook in gesprek met Jeroen Koornstra via FB maar vooral ook via persoonlijke berichten op FB messenger. Die gesprekken verliepen doorgaans heel moeizaam en gaven ook telkens weer het gevoel dat we een gemeenschappelijke basis missen van waaruit we over Gods Woord kunnen nadenken. Ik weet nog hoe ik Jeroen telkens weer de vraag stelde: “Heb je ook nagedacht over de consequenties die het preterisme heeft voor de opstanding ?” Hij antwoordde mij dat hij druk was met het weerleggen van de leer van de opname en dat hij daar geen tijd voor had op dat moment. Ik wees hem erop dat hij zo’n fundamenteel punt toch maar beter prioriteit kon geven, maar dat hielp niet. Onze wederzijdse gedachtewisselingen stopten dan ook geruime tijd. Wellicht ongeveer een jaar later liep ik met mijn vrouw door de straten van het oude Jaffa, waar Petrus Dorcas had opgewekt uit de dood (Hand 9:36-43). Op een privébericht wat ik plots kreeg op mijn smartphone las ik: “Ik ben eruit. De opstanding is geweest en betrof geen lichamelijke.” Ik weet nog goed hoe die boodschap op die plek me trof, ook al weet ik natuurlijk ook wel dat de opwekking van Dorcas niet hetzelfde is als de opstanding van de gelovigen met onvergankelijke opstandingslichamen bij Jezus’ komst.

De tijd kwam van de eerste eindtijdconferentie in Nijkerk voorjaar 2018 waarin, aldus André Wolthuis, de eerste spreker, “DE” Bijbelse eschatologie gepresenteerd zou worden. Jeroen Koornstra maakte uitvoerig duidelijk dat het om een nieuw initiatief ging om deze leer in Nederland bekend te maken d.m.v. boeken, publicaties en conferenties en riep op dit project financieel te steunen. Wat mij opviel is dat André Wolthuis positief sprak over DS, alhoewel hij hem wel als “speciaal” benoemde. Over zijn uitspraken waardoor hij van Joodse zijde de titel “apostel van de Jodenhaat” had gekregen, sprak hij met geen woord.

Een tweede conferentie volgde, en het boek van Jeroen “Einde van de Eindtijd” werd aangekondigd. Rond het begin van de tweede conferentie werd ik ook door Jeroen geblokkeerd op FB. Daardoor hield ik me ook een tijd niet met het preterisme bezig. Een paar maanden geleden merkte ik opeens “toevallig” door het zomaar intikken van zijn naam, dat de blokkade was opgeheven en begon ik opnieuw op FB te reageren en begon een tijdje later met een nieuwe reeks “Opnieuw Preterisme”. Ook begon ik het boek “Einde van de Eindtijd” te lezen en schreef daar kort geleden 3 artikelen over. Ik heb Jeroen uitgenodigd om daarop te reageren maar dat wilde hij niet (hij zegt daarvoor geen tijd te hebben). Hij vroeg mij te stoppen met reageren op zijn FB pagina en dat heb ik toen gedaan. Ik heb hem wel gezegd dat hij ten allen tijde welkom is om op mijn FB pagina te reageren. Ondanks het feit dat ik op geen enkele manier meer heb gereageerd op zijn FB pagina heeft hij me 5 dagen later toch weer zonder enige waarschuwing of uitleg opnieuw geblokkeerd. Dat houdt dus ook in dat ik niets meer van hem lezen kan (en hij niet van mij) en dus ook niet meer kan reageren, ook niet op dingen die hij over eventueel over mij zou schrijven. Jeroen zegt dat ik mogelijk een lasteraar ben, maar op mijn verzoek om die beschuldiging concreet te maken gaat hij niet in. Hij stelde ook dat hij alleen mondeling mijn vragen wil beantwoorden (evt. in een openbaar debat) maar gezien zijn blokkade vraag ik me af of die uitnodiging nog geldt. Ook begrijp ik niet dat, als Jeroen ervoor kiest om via het “geschreven woord” zijn leer te publiceren en daar via het “geschreven woord” vragen over gesteld worden, hij die vragen ook niet via het “geschreven woord” publiekelijk kan beantwoorden. Als je zo in de openbaarheid treedt met een nieuwe leer moet je m.i. toch reacties kunnen verwachten en bereid zijn daarop te reageren. Helaas moet ik constateren dat mijn vele vragen onbeantwoord zijn gebleven of (voor mij) zeer onbevredigend en/of onbegrijpelijk werden beantwoord. Ik blijf hopen dat de nieuwe blokkade weer wordt opgeheven en een open gesprek zo weer mogelijk wordt.

Tot slot: de reden waarom ik dit alles deel is om te laten zien dat het hier niet eenvoudig om een “andere opvatting” over een minder belangrijk Bijbels onderwerp gaat, m.n. de “eindtijd”, maar dat met de leer van het preterisme, zoals het nu in Nederland gepropageerd wordt, de fundamenten van ons geloof in het geding zijn. Als ik hiervan niet overtuigd was zou ik nooit zo uitvoerig over dit onderwerp hebben geschreven, want het bewaren en praktisch beleven van onze eenheid in Christus (over alle verschillende niet-fundamentele opvattingen heen) is voor mij heel erg belangrijk.

Ik wil graag positief eindigen: het onderzoeken van de leer van het preterisme waarmee ik geconfronteerd werd, heeft er toe geleid dat ik bevestigd werd in datgene wat ik tot dan toe geloofd had m.n. met betrekking tot de wederkomst, de opstanding, maar ook als het gaat om het plan dat God heeft met zijn aardse volk Israël. Hiervoor komt God alleen alle eer toe. Ik wil ook eindigen zonder enig gevoel van bitterheid jegens de hierboven genoemde personen. Hun motieven kan, wil en mag ik ook niet beoordelen. Wel constateer ik dat de leer die zij propageren ernstig afbreuk doet aan datgene wat ik van Gods heilsplan in Christus mocht leren verstaan.


Jacques van der Bijl
30 oktober 2019

Echt geschokt?
Barend Versteeg stelde mij de vraag of ik “echt geschokt was” bij het lezen van “DS apostel van de Jodenhaat” of dat dit “aangedikt” was ?

Ja, Barend, ik kan je verzekeren: het was “echt” en niet “aangedikt”. Maar ik begrijp natuurlijk dat dit om uitleg vraagt. Waarom schokte dit me dan in een tijd waarin het antisemitisme welig tiert (in Frankrijk een stijging van 70% in 1 jaar tijd !) ? Ik hoop het je met het onderstaande enigszins duidelijk te kunnen maken.
Het schokt me omdat wij 10 jaar geleden in Westerbork zijn geweest.
Het schokt me omdat we een hele dag in Auschwitz geweest zijn (helaas pas 3 jaar geleden en niet eerder).
Het schokt me omdat we 3 keer in Yad Vashem in Jeruzalem zijn geweest.
Het schokt me omdat we in Neuengamme zijn geweest.
Het schokt me omdat we, onlangs nog, voor de tweede keer in Bergen Belsen waren en daar nu ook uren in het gedenkcentrum binnen hebben doorgebracht met zijn talloze getuigenissen, foto’s, films enz. Films die o.a. lieten zien hoe bulldozers de duizenden lijken in massagraven duwden.
Het schokt me omdat we daar nu ook de bovenverdieping hebben bekeken die geheel gewijd is aan het grote aantal Joden die NA de bevrijding van het kamp in Bergen Belsen zijn gebleven (tot 1949 aan toe !). Weet je waarom ? Omdat niemand ze wilde hebben, geen enkel land ! En omdat Engeland hen belette naar het land van hun voorvaderen terug te keren !
Het schokt me omdat ik jaren geleden het boek “De kleine Sjoah” heb gelezen dat geheel gewijd aan hetgeen de Joden te wachten stond die de afschuwelijke kampen overleefd hadden en NA de bevrijding terug wilden keren naar Nederland en hier soms weer in kampen terecht kwamen.
Het schokt me omdat ik laatst nog weer door iemand attent werd gemaakt op het boek Exodus van Leon Uris, het daarna “toevallig” bij het opruimen in handen had en het helemaal uit heb gelezen.
Het schokt me omdat ik meer en meer begin in te zien dat de vervangingsleer die in de 4e eeuw opkwam (toen het heidense Romeinse Rijk christelijk werd) de voedingsbodem bleek voor het afschuwelijke christelijke antisemitisme in Europa waardoor 6.000.000 Joden vermoord werden TOT AAN de Shoah en daarna nog eens 6.000.000 IN de Shoah. Christenen werden niet langer vervolgd maar begonnen op hun beurt de Joden te vervolgen.
Het schokt me omdat we dit voorjaar nog in Granada waren in een klein Joods museum en we ons opnieuw realiseerden wat 1492 betekent heeft voor de Spaanse Joden, die zo talrijk waren in Zuid-Spanje en daar zo'n stempel op de cultuur hebben gedrukt in die tijd (helaas is daar nauwelijks nog iets van over). 
Het schokt me omdat het “Los Reyes Catholicos” (de katholieke/christelijke koningen, Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië) die het Alhambra decreet uitvaardigden in 1492 waardoor de Joden zich óf gedwongen moesten laten dopen óf het land moesten verlaten.
Het schokt me omdat in Portugal, waar de meesten van hen heen vluchtten, een paar jaar later precies hetzelfde gebeurde.
Het schokt me omdat we een paar jaar geleden tijdens vrijwilligerswerk in een bejaardenhuis in Petach Tikva het kampnummer hebben gezien op het dunne armpje van een Holocaust overlevende.
Moet ik nog doorgaan, Barend of is dit voldoende voor je om te geloven dat mijn geschokt zijn niet is “aangedikt” als ik lees dat iemand die zichzelf als apostel ziet, wordt omschreven als “apostel van de Jodenhaat” ?Meer preterisme:

Discussie op CIP tussen 
Willem Ouweneel en Jeroen Koornstra

1. Willem J. Ouweneel:
      Vond de wederkomst al in 70 plaats?...

2. Reactie van Jeroen Koornstra:
      Waarom vergeestelijken van eindtijdprofetieën niet problematisch is...

3. Reactie Ouweneel op Jeroen Koornstra:
      Calvijn, Wright en Sproul hebben nooit beweerd dat Jezus in 70 is teruggekomen...

4. Reactie Jeroen Koornstra + slotreactie Ouweneel:
      Is Jezus nu wel of niet teruggekeerd in 70?...

N.B. Bijeenkomsten en Conferenties worden gehouden bij
        Family Church, Medialoods Galvanistraat 23 Nijkerk, voorganger Johan Kok.
        'De 7 bergen' is hun leer, en dat is de KingdomNow-leer
        David Sorensen wordt ook als spreker gevraagd.

NIEUW: 25-9-2019 Boekrecensie Jeroen Koornstra, Het einde van de eindtijd...


10-8-2018 Preterisme.nl ontmaskerd
Deze website ontmaskert de preteristische leer zoals die op preterisme.nl uiteengezet wordt door Anne Salomons


Video (Eng): Discussie Michael Brown en Don Preston:
Over het al dan niet vervuld zijn van de profetieën (1:46:17)...
( Vertalen: Klik op Ondertiteling. 
  Daarna: Wieltje > Ondertiteling > Automatisch vertalen > Nederlands)

Artikel van Bert Panhuise:
Het gevaar van de Kingdom Now (Koninkrijk Nu) leer...


Deel 1. Waar brengt het ons? | 2. Wat is het? J.v.d.Bijl | 3. Opnieuw verwoord door David Sorensen
Deel 4: Kwam Hij of komt Hij met de wolken? - door Peter van Beugen (Focus op de Bijbel, 2017)


 NIEUW BOEK: Jan Vossen, De wederkomst van Jezus Christus
Een Bijbelse weerlegging van het preterisme (van David Sorensen)...
(10-2-2018)


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua