Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven
  Laatste Nieuws
  Preken
  Recensie Medema
  Recensie Smouter
  Boek    Ouweneel
  Getuigenissen NL

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Chr. Israelhaat
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Mededeling:
Gestopt met de vermelding van T.B. Joshua/SCOAN/Lagos

Sinds het instorten van het bezoekersgebouw waarbij 116 mensen omkwamen, zijn de diensten in de SCOAN veranderd. T.B. Joshua is na die gebeurtenis in september 2014 ruim een jaar lang niet verschenen in zijn kerk. De preken door anderen waren vaak vlak, en er waren weinig genezingen. Sinds korte tijd is TBJ weer aanwezig, maar de geestelijke diepgang is verdwenen, in de preken, en ook zijn er maar weinig genezingen. Er is geen 'Prayerline' meer. De organisatie Bevrijding in Jezus' naam, die 10 jaar lang de reizen vanuit Nederland verzorgde, bleef met een lange lijst Lagos-reizigers zitten, omdat vanuit Lagos niet meer werd gereageerd op hun aanvragen. Al met al een droevige ontwikkeling na vele jaren van zegen en wonderlijke genezingen. Daarom heb ik besloten de oude vermeldingen van de site te verwijderen. Harry Sleijster, 25-4-2016

'Dossier T.B. Joshua'
          R. van der Ven - Sandy Simpson - H.E. van Zonneveld


 
'Dossier T.B. Joshua'   van  Ruud van der Ven
Geen onpartijdige rechter

Recensie door Henk Medema...In diverse bladen verschijnt een advertentie die de indruk wekt dat het hier om een objectief waarschuwend boek gaat, dat duidelijkheid gaat scheppen over een dienstknecht van God. Dat blijkt echter allerminst het geval te zijn. Het is altijd weer verbazingwekkend dat christenen een afbrekend verhaal als hun levenswerk kiezen. Extra wonderlijk is het in dit geval dat Van der Ven naar eigen zeggen zelf wonderlijk genezen is, maar dat hij anderen adviseert om geen genezing te zoeken bij genezers.

Omdraaien
Van der Ven verstaat de kunst om alles wat positief bedoeld is te verdraaien. Een voorbeeldje: de voluit bijbelse slogan van T.B. Joshua "Sin no more" (Zondig niet meer) wordt eenvoudig door hem omgevormd tot: "een verschrikkelijke belasting voor de genezen persoon". Nou, daar zal toch niemand zich in herkennen. Hoe bedenk je het?

Occult
Van de Ven gaat in zijn boek veelvuldig uit van zijn kennis van de oosterse en occulte technieken. Hij komt dan uit bij een uitvoerige bespreking van de sjamanen, de hindoeleer met zijn aura's, chakra's. Daarmee meent hij dus ook het zogenaamde 'vallen in de geest' te kunnen duiden, vanuit de kracht (shaktipat) van de (kundalini)slang. Op deze wijze is het ook wel mogelijk te 'bewijzen' dat de wonderen van Jezus uit een verkeerde bron komen, wat dus in Zijn tijd ook gebeurde. De Farizeeën beweerden dat Hij door de overste van de boze geesten de demonen uitdreef. Op soortgelijke wijze komt ook Van der Ven tot de conclusie dat T.B. Joshua's stille tijd een contact zoeken is met een Nigeriaanse watergeest. Werkelijk lachwekkend zijn dit soort redeneringen als ze niet zo belasterend waren naar een dienstknecht van God toe.

Getuigen
Van der Ven begint zijn boek met een een serie ooggetuigen. Die zijn dus overwegend zeer positief. Maar dit is zijn taktiek, want die getuigen komen niet meer aan bod. Wat dan volgt is zijn verzameling met meningen van anderen, die meestal slechts op afstand de 'leringen' beoordelen. Door een zeer hoog vraagtekengehalte moet Van der Ven dan verdoezelen dat het geen bewijzen zijn, maar slechts meningen. Daarna vervolgt hij met de mensen die niet genezen worden, wat immers evident is, want niet iedereen wordt genezen! Maar dit niet-genezen wordt aangeduid als: 'bedrieglijke wonderen'. Ook worden Joshua's bewegingen ontleed: deze worden vergeleken met allerlei satanische technieken. Daarna worden aan T.B.Joshua persoonlijk nog allerlei verschrikkelijke dingen toegedicht waarbij Van der Ven volledig doordraaft en bewijs overbodig acht.

Bronnen
Van der Ven's boek is eigenlijk hetzelfde verhaal als de stories op al die websites. Zoals op de website van Geelhoed. Deze internetgeleerden versterken elkaar. Ze gebruiken elkaars verhalen. Ze trekken zich er niets van aan als nagenoeg al die verhalen allang weerlegd zijn. In zijn documentatie volgt Van der Ven gewoon al die eenzijdige bronnen. Bijna altijd stond hun theologie hun in de weg om objectief te oordelen. Zij claimen precies te weten hoe het werkt, maar waar is hun kracht.

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Geen kennis
Van der Ven maakt wel duidelijk dat hij T.B. Joshua niet kent en niet zelf ontmoet heeft. Daarmee maakt hij ook duidelijk dat hij vooral zelf zondigt, namelijk tegen de bijbelse regel: als uw broeder zondigt, ga naar hem toe. De leugens en kwaadsprekerijen van anderen doorvertellen en de meest ongelooflijke beschuldigingen uiten is volgens de Schrift absoluut te veroordelen. 

Rechtspraak
Juridisch gezien is zijn methode om eerst een aantal ooggetuigen te laten horen en daar later geen aandacht meer aan te geven, verwerpelijk. Hiermee omzeilt hij heel slim de weerlegging en de verdediging. Dit kan echt niet!

Lucas deed het ook zo
Een zwak puntje van Van der Ven is ook dat hij zich tracht te verschuilen achter Lucas die zoals Van der Ven zegt, net als hij ook alles grondig onderzocht heeft. Ja, maar dat is maar de vraag!
Tot slot van het hele verhaal geeft Van der Ven ook nog niet zijn eigen mening. En de rechters doen ook geen uitspraak. De conclusies mag je helemaal zelf trekken.

Citaat uit het Nederlands Dagblad
In het Nederlands Dagblad van 18 oktober 2003 schreef redacteur Daniël Gillissen bij een artikel over Van der Ven's boek de volgende zinnen:
Op achtjarige leeftijd kwam Van der Ven bij een magnetiseur terecht. Die 'bad' de wratten op zijn hand weg. Vanaf die tijd zat Van der Ven naar eigen zeggen dertig jaar lang ,,in het donker'' door ernstige depressies. Als natuurarts hield hij zich niet alleen bezig met acupunctuur en iriscopie, maar bleek hij te beschikken over een magnetiserende gave in zijn 'genezen' hand. Enkele maanden na een mislukte zelfmoordpoging kreeg Van der Ven contact met christenen en kwam hij op zijn 39e tot bekering.

Anderen
In dit boek wordt niet alleen T.B. Joshua gezien als iemand die door satan gebruikt wordt, maar ook mensen zoals Kathryn Kuhlman, Smith Wichelsworth, John Arnott, Benny Hinn, Jan Zijlstra en vele anderen. Genezingen worden door Van der Ven gezien als iets wat bij de eerste tijd behoorde: het gebeurt nu ook nog wel, maar niet meer zoals in de bijbelse tijd.
Ook tongentaal en de overige bijzondere geestesgaven wijst Van der Ven af voor deze tijd.
Vragen:
Hoe serieus moet een schrijver genomen worden die: 
a: een tegenstander is van de Geestesgaven zoals gaven van genezing en tongentaal
b: vele mensen met een erkende bediening afwijst. 
Kan zo iemand wel op een juiste wijze een werk van God beoordelen?

Toets T.B. Joshua
De bijbel geeft aan hoe we iemand moeten beoordelen. Toets T.B. Joshua dus niet alleen aan de hand van dit boek. Toets T.B.Joshua aan zijn eigen woorden en daden, en aan de vruchten. Er zijn video's en veel getuigenverklaringen op de Links-pagina, en de recensie van Medema en de recensie van Smouter, het boek van Ouweneel en de preken van T.B. Joshua.
 


Meer kwade tongen over T.B. Joshua

Van Sandy Simpson (Deceptioninthechurch.com) is de leugen afkomstig dat er een poster in de Synagogue Church van TB Joshua hangt waarop de Koran geciteerd wordt dat er geen God is dan Allah.
Zie: T.B. Joshua "To Deceive Even The Elect" . De fotomontage is een vervalsing en dit verhaal is direct in interviews door TB Joshua ontkend en weersproken. Niettemin blijven de foto en de leugens en de vele dwaze beschuldigingen in dit artikel uit 2000 gehandhaafd. In een poging Sandy Simpson te bereiken e-mailde ik hem, maar dat leidde slechts tot buigen van de waarheid en schelden, en tot slot had ik volgens hem een boze geest.
Ook op de website van www.frissewateren.nl staat de onfrisse leugen al jaren vermeld, door webmaster RM met veel instemming overgenomen van Geelhoed.

Om aan te tonen hoe onfris de redeneermethodes zijn, volgt hier een citaat uit een kritische beoordeling van Tj.W. Muller:

"19. Wie bijvoorbeeld Sandy Simpsons T.B. Joshua "To Deceive Even The Elect ..." an exposé on T.B. Joshua of The Synagogue, Church Of All Nations doorleest, merkt dat de toon ronduit sarcastisch is. Als Joshua op de vraag waarom hij een vegetariër is antwoordt dat hij niet als vegetariër geboren is, sneert Simpson: "Ten eerste wordt niemand geboren als vegetariër. Wat een dom antwoord op een ongestelde vraag. We zijn allen in staat om allerlei soorten vleesprodukten te eten en te verteren." Daarmee doet Simpson T.B. Joshua geen recht. Wat Joshua probeert te zeggen is zo helder als glas: God heeft hem niet zoals sommige Godsmannen vanaf zijn geboorte bevolen af te zien van bepaald voedsel (vlg. Richt.13:5-7). Hij is er later toe gekomen om af te zien van vlees. 
Simpson leest alles wat Joshua zegt onwillig. Als deze zegt: "Jezus Christus is de bron van mijn kracht. Zonder zijn hulp zal ik vallen. Hij is mijn sterkte. Hij is mijn kracht. Hij is mijn onderhouder. Hij is mijn alles. Zonder Hem, ben ik niets. Ik kan geen enkel wonder doen, teken of wonderwerk doen zonder de hulp van Jezus Christus door de Heilige Geest" vraagt Simpson spottend: "Oh, dus Jezus Christus is het 'support-team' van T.B. Joshua? Als Joshua werkelijk een gelovige zou zijn zou hij toegeven dat niets dat hij doet überhaupt van hem komt, maar alleen van Jezus Christus. Maar aangezien Joshua duidelijk een sjamaan is wordt Jezus Christus een hulp die Joshua's bediening moet steunen."
 
Deze manier van becommentariëren is stuitend. Simpson valt hiermee zelf eveneens door de mand als iemand die erop gebrand is alleen maar kwaad te lezen in de woorden van Joshua. Hij draait wat deze zegt letterlijk 180° om, en maakt er precies het tegenovergestelde van...
( www.apologetique.org/nl/artikelen/religie/heterodoxie/neomontanisme/TWM_tb_joshua.htm )

Meer over Sandy Simpson...
 


Joshua of Jezus
door H.E. van Zonneveld
[ met tussen haken enkele kanttekeningen van Harry Sleijster ]

[ Let op de titel, alsof er op enige wijze sprake is van deze afweging of  tegenstelling ]

Sinds enige tijd wordt de christenheid in Nederland in verwarring gebracht door positieve en negatieve geluiden over profeet T.B.Joshua uit Nigeria.

[ Let op de vooringenomen stelling dat er in verwarring gebracht wordt. In plaats van te stellen dat het onderwerp genezing onder de aandacht van de kerk in Nederland wordt gebracht ]

Sommige verontruste christenen hebben een reis ondernomen naar Nigeria om deze profeet zelf te zien en te horen zodat ze tot een evenwichtige beoordeling kunnen komen.
Anderen hebben die moeite niet genomen en volstaan met het beoordelen van de leer van deze profeet zoals we die kunnen lezen op zijn eigen website.
Ikzelf hoor bij deze laatste groep en wil hieronder in het kort mijn bevindingen presenteren.
Uitgangspunt voor mijn beoordeling is, dat we mogen verwachten dat een beweging die door God bewerkt is zichzelf niet tegenspreekt. De praktijk (bv. de genezingen en andere wonderen), de leer (de verifiëerbare schriftelijk vastgelegde uitspraken) en de vruchten (de gevolgen in de levens van mensen) horen met elkaar in overeenstemming te zijn.
Zo moest Johannes de Doper, na een kritische vraag over de Heer Jezus, te horen krijgen wat de discipelen gezien èn gehoord hadden: de vele wonderen samen met de verkondiging van het evangelie [Lukas 7: 18-23].
Nu is niet iedereen in staat om het waarheidsgehalte van allerlei wonderen met eigen ogen te gaan zien. Wèl kunnen we kennisnemen van de leer die profeet TBJ verkondigt en op basis daarvan ons afvragen of deze man een werktuig van God is of niet.

[ Let op dat Van Zonneveld onmiddellijk weer afstapt van zijn opgevoerde criterium dat de dezelfde wonderen die in Lukas 7 opgenoemd worden ook bij TBJ opgenoemd moeten kunnen worden en verifieerbaar moeten zijn. Dat zou hij dan nader moeten onderzoeken, maar daar wil hij uiteraard niet van weten. Hij wil het slechts over 'de leer' hebben. ]

Joshua over zichzelf

Hieronder volgt een impressie van wat hij (TBJ) over zichzelf zegt, zoals we dat bv. ook zien bij Johannes de Doper: “…wie zijt gij?…zijt gij de profeet?…wat zegt gij van uzelf?…” (Joh.1:20-22).
De citaten komen letterlijk uit The Synagogue Voice 2001, uitgegeven tgv. de 38ste verjaardag van TBJ. [TBJ is zelf de enige en algemene opziener van zijn kerk, The Church of All Nations, waar ook deze krant gedrukt en uitgegeven wordt]. Ik heb afgezien van een Nederlandse vertaling om de indruk te vermijden dat daarmee geïnterpreteerd zou worden. De genoemde bijbelteksten schoten mij het eerst te binnen en vertonen vaak een merkwaardige overeenkomst met deze citaten.

[ Let op dat het niet gaat om een gedegen onderzoek van Van Zonneveld, maar slechts om enkele bijbelteksten die hem spontaan het eerst te binnen schieten. Nogal biblicistische reacties dus, en overduidelijk ondoordacht. ]

“…The questions which agitate most minds especially in the Christendom are: ‘Who is Prophet T.B.Joshua? Was he born by a woman, the wife of a man like every other human, or was he just thrown down from heaven?…” [Marcus 4:41, Spreuken 30:4, Galaten 4:4, Lukas 3:23]
Kent u één christelijk leider die ooit een dergelijke vraag gesteld heeft over zijn eigen afkomst? Zit hier niet de suggestie achter dat hij misschien werkelijk uit de hemel is gekomen?

[ Let op dat Van Zonneveld zich bijna volledig beperkt tot het stellen van vragen. En het zijn insinuerende vragen, zonder er ook maar enig bewijs bij op te voeren. Het citaat is volledig uit het verband gerukt en laat niets zien wat er feitelijk bedoeld wordt. Die bedoeling wordt ingevuld en blijkt te onzinnig voor woorden. ]

Ter vergelijking wordt in een vorige kolom de nederige geboorte van een kind in Bethlehem aangehaald: “…and was received by only His earthly parents, Joseph and Mary…” [zie echter Mattheus 2:11,13 en 14!]
Wordt hier niet gesuggereerd dat Jezus een (biologische) nakomeling is van Jozef en Maria? M.a.w. dat de geboorte van Jezus niet die vragen oproept die wel gesteld worden bij de geboorte van TBJ?

[ Let op dat er niets verkeerds gezegd wordt als Jozef en Maria de aardse ouders van Jezus genoemd worden. Want dat zijn ze. De suggestie die Zonneveld hier lijkt in te brengen is dat TBJ zou menen dat zijn geboorte meer bijzonder is dan Jezus' geboorte. En dat is onzinnig. ]

“…Just like the great prophets of old, the birth of Prophet T.B.Joshua was shrouded in mystery and heralded by prophecies and heavenly signs…”
Hij is kennelijk als profeet geboren, net zoals de Heer Jezus als koning is geboren [Mattheus 2:2]. Van TBJ kan niet makkelijk gezegd worden dat hij last heeft van een nederige houding…

[ Let op dat de conclusie van Zonneveld veel meer suggereert dan er gezegd werd. Er wordt gesteld dat TBJ's geboorte een bijzondere geboorte is geweest, waarbij profetieën zijn uitgesproken. Op zich is dat niet onmogelijk. Van Zonneveld's vergelijking met Jezus' geboorte is onjuiste inlegkunde. Als iemand overgeleverde feiten over zijn geboorte vermeldt, hoeft er geen sprake te zijn van hoogmoed of nederigheid. ] 

Een paar citaten uit deze profetieëen die gedaan werden ca. 100 jaar voor de geboorte van TBJ in 1963:
“…One of the prophecies…was that a part of Arigidi town [een stad in Nigeria, HvZ] would migrate in the future…”[Lukas 2:1-5]
“…The second prophecy was that a young man would emerge from the poor Oosin quarter [een gebied in Nigeria, HvZ] (which was like the biblical Nazareth from where nothing good was expected) and that the young man would be powerful, famous and would have great followership…” [Micha 5:1, Jesaja 11:1]
“…The third prophecy was that, a time would soon come when the young man would cause the unification of all races as well as prove that mankind is one …”[Johannes 11:52, Filippi 2:10]

Ergens anders wordt gezegd: “…To be able to do this, Jesus Christ has equipped him with the Spirit of wisdom, understanding, counsel, knowledge and of Power (Isaiah 11:2)…”

Zo kan ik nog wel even doorgaan met citeren van talloze imitaties van het leven van de Heer Jezus, èn de toepassingen van bijbelse profetieën op DE PROFEET T.B.JOSHUA!

[ Let op dat het in deze citaten niet gaat om toepassingen of vervullingen van bijbelse profetieën alsof die nu uitkomen, zoals Van Zonneveld meent te moeten suggereren. Het gaat om bijbelse citaten die aangeven dat bijbelteksten op ons van toepassing kunnen zijn. Zoals bijbelteksten op ons allemaal toe te passen zijn. ]

Dan volgt een beschrijving van de gebeurtenissen voorafgaand aan zijn geboorte (een zwangerschap van 14 maanden!):
-tijdens de 1e tot de 6e maand geen beweging van het kind,
-na de zesde maand “…the foetus responded positively by moving and kicking, at least to show that all was well within…” [Lukas 1:26 en 44],
-vervolgens de 7e t/m de 14e maand weer geen beweging, met aansluitend op 12 juni 1963 de onverwachte geboorte van “…a MALE CHILD…” [spelling volgens The Synagogue Voice met hoofdletters. Lukas 2:7, Openbaring 12:5]
Inderdaad, geen gewone geboorte. Sterker nog: geen gewoon mens!

Na elke preek die van TBJ op de website te lezen is, vinden we onderaan de vermelding:
“…Immanuel!!!Isaiah 7:14 Meaning God With Us. Greetings From The Synagogue…”
Is het vergezocht als ik daar uit lees dat God daar in Nigeria in de Synagoge is? Net zoals men een kaartje vanaf de vakantiebestemming stuurt met ‘Groeten uit Walcheren’. Dat heeft toch ook alleen zin als men daar echt geweest is?

[ Let op hoe vergezocht het van Van Zonneveld is, te denken dat God niet in een kerk in Nigeria in het midden van die gemeente zou kunnen zijn. Om dit uit de mond van een 'Vergaderingsbroeder' te vernemen, is bijna schokkend te noemen. En waarom zou iemand die woont in de kerk, van daaruit geen groeten mogen doen? ]

“…The Anointed man of God, Prophet Temitope Joshua grew up like every other normal child…”[Lukas 2:40]. Is het werkelijk? Hij wordt een beetje bescheiden lijkt het wel…

[ Let op hoe ordinaire beschimpingen gewicht in de schaal moeten leggen. ]

“…At school, he was the leader of students’ christian fellowship. He taught his colleagues the scriptures though he never had any formal Bible training…”[Lukas 2:46 en 47].
“…He had unusual aura of power surrounding him…”
“…As a child he was noticed to have the gift of prophecy and dreams, many of which came to pass. This earned him the nickname ‘Small Prophet’ by his mates…”[Lukas 2: 52]
Dit moet ieder begrijpen: hier is Johannes 7: 40-46 opnieuw van toepassing….

[ Let op dat het hier een volkomen onjuiste en valse suggestie van Van Zonneveld betreft om hier Joh.7:40-46 van toepassing te verklaren op TBJ. ]

“…In 1992, before The Synagogue, Church of All Nations, came to be, he used to gather children to teach them the Word of God. Though he never attended theological college, his knowledge of the Scripture is very deep – eloquently depicting his high (deepest) level of anointing…”[Mattheus 19:13-15]
Was de Heer Jezus ook niet ongeveer 30 jaar oud toen hij de kinderen bij zich riep?

[ Let op hoe Van Zonneveld verzandt in cynische opmerkingen. ]

“…Despite the intense persecution, many people all over the world still troop to the Church to drink from the fountain of Holy Spirit flowing out of the Man of God…” [Johannes 7: 37-40]
TBJ zegt ook van zichzelf dat hij als enige gedoopt is met de Heilige Geest, dus het bovenstaande lijkt daarvan dan het logische gevolg…: als iemand dorst heeft, hij kome tot mij…

[ Let op dat TBJ dit niet(!) van zichzelf zegt. Van Zonneveld spreekt hier niet de waarheid. Let op dat elke predikant, waar ook ter wereld, deze prachtige woorden van Jezus mag gebruiken. Let op dat Van Zonneveld niet weet dat het in de Synagogue Church allemaal om Jezus en Zijn Woord gaat, en dat daarom Gods Woord daar uitgesproken wordt. ]

“…What more can one say? It is a fact that many have undertaken to write books, journals, tabloids – local and international – on T.B.Joshua, all claiming to know him just as they strived to unveil who he is. [Johannes 7:41-44] However, The Man in The Synagogue, Prophet T.B.Joshua, has this to say: ‘Nobody really knows you more than you know yourself…”
“…Prophet T.B.Joshua knows himself, where he is from, and his purpose in life…”[Mattheus 11:27]
Het artikel besluit met “…He [bedoeld wordt Jezus Christus, HvZ] stayed focused, never discussing his situation with anyone. He chose to chart His own course.
As we celebrate his [nu wordt kennelijk TBJ weer bedoeld, maar dat lijkt niet veel verschil meer te maken…] 38th birthday, we wish him more anointing.”

[ Let op hoe Van Zonneveld opnieuw volkomen ten onrechte suggereert dat TBJ zichzelf en Jezus op één lijn stelt. Zijn primaire reacties zijn ondoordacht en misleidend. ]

Conclusie
Zoals W.J.Ouweneel in het verslag over zijn Nigeria-reis o.a. in de EO-Visie en Het Zoeklicht van 27 April terecht opmerkt: “…een belangrijk kenmerk van de aanraking door de Geest is verootmoediging…” 
De vraag rijst wel in hoeverre we daarvan iets kunnen ontdekken bij TBJ…

[ Let op dat in de suggestieve toevoegingen van Van Zonneveld inderdaad niets van verootmoediging te ontdekken valt. ]

Luisteren we nog even wat Johannes de Doper over de Heer Jezus zegt: “… ik ben niet waard zijn schoenriem los te maken…”

Een slotvraag: hoeveel wonderbaarlijke genezingen zijn voldoende om bovenstaande godslasterlijke uitspraken van profeet TBJ te kunnen/mogen negeren? De lezer oordele zelf.

[ Let op dat er geen enkele godslastering in de citaten te ontdekken valt. Echter, in het commentaar van Van Zonneveld is helaas veel laster te vinden. ]

Zie verder:
Mattheus 24: 4,5,11,23,24,26
Johannes 5: 43
2 Korinthe 11: 3,4
Galaten 1: 6-9
2 Thessalonika 2: 4
2 Petrus 2: 1
1 Johannes 4: 1-4

[ Let op dat Van Zonneveld de twijfelachtige eer geniet dat dit artikel van zijn hand op de website van Ary Geelhoed is opgenomen. Klik hier... ]


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua