Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Opwekkingsbundel
- Preterisme, waarheen?
- Preterisme, wat is het?
- Preterisme, Sorensen 
- Preterisme, kwam/komt
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

De dwaling van het preterisme 
Deel 3. Opnieuw verwoord door David Sorensen

Deel 1. Waar brengt het ons? | 2. Wat is het? J.v.d.Bijl | 3. Opnieuw verwoord door David Sorensen
Deel 4: Kwam Hij of komt Hij met de wolken? - door Peter van Beugen (Focus op de Bijbel, 2017)


 NIEUW BOEK: Jan Vossen, De wederkomst van Jezus Christus
Een Bijbelse weerlegging van het preterisme (van David Sorensen)...
(10-2-2018)

   door Harry Sleijster

Het preterisme - een oude dwaling
 - verpakt in nieuwe mooie woorden door David Sorensen

18 maart 2016

Jezus komt terug met zijn legerscharen op witte paarden - Openb.19:11-21Allereerst moet ik zeggen dat David een nogal misvormd beeld heeft van de uitleg van de toekomst. Hij heeft blijkbaar iets verkeerd begrepen over de vele prachtige uitleggingen, die ik heb verzameld op http://vergadering.nu/leermap

En de overgang naar preterisme is dan wel de slechtste keus die iemand maar kan maken. Ik waardeer David Sorensen op veel gebieden, maar hier slaat hij de plank volkomen mis.

Het is een oude dwaling, die hij nu opnieuw verpakt in zijn artikel op: http://www.ontdekgod.nl/hoop-toekomst/
Blijkbaar heeft David zijn visie uit dit boek, waar hij in zijn artikel naar verwijst: "Het herstel van het Paradijs" door David Chilton.


Een analyse

Ik probeer een eerlijke inkijk te geven in dit geschrift van David Sorensen en tegelijk een en ander te analyseren. Mijn analyse lijkt nogal persoonlijk, maar dat komt vanwege de persoonlijke wijze waarop David zijn nieuwe leer in zijn verhaal verwerkt. Het gaat mij echter om de leer daar uit te lichten.

David Sorensen zegt in feite: De toekomst wordt beter door de kerk, er komt geen antichrist, geen verdrukking, geen toename van oorlogen etc. Het was voor hem in de oude uitleg beter om geen plannen te maken voor de toekomst, want de wederkomst staat dat in de weg. En blijkbaar boezemde het idee van een spoedige komst om hem op te nemen David angst in. Maar nu is er alleen geluk, want er komt geen komst, geen einde der tijden, geen eindtijd.

Tegenover deze vreemde interpretatie stelt David de beloften over een blijde toekomst, maar die is dan wel in zijn nieuwe interpretatie.
Want... toen hoorde David een stem... van God... die alle profetieŽn als vervuld verklaarde en nu de blijde toekomst geestelijk liet ingaan. Verder niets te vervullen. Eindelijk begreep David de Bijbel.

David schijnt wel ergens te begrijpen dat dit niet klopt en een niet te accepteren omkering is, dus schrijft hij: Oordeel niet overhaast alsjeblieft. En dan gaat hij vermengen. Zijn vroegere verhaal dat men hem verweet een gebrek te hebben door zijn visie op de Heilige Geest moet bewijzen dat hij ook nu gelijk heeft. Toen beschuldigde iedereen hem ten onrechte over de Geest, dus ook nu. Als we zijn verhaal niet vaak genoeg gelezen en overgelezen en aandachtig genoeg gelezen hebben, zullen we het niet begrijpen. Zo, dat is makkelijk... het ligt altijd aan de lezer...

Kingdom Now - Het koninkrijk is er nu

Een boek beveelt hij aan. Hij zegt er maar bij: Laat je niet afschrikken als je er vragen over krijgt. Davids eigen boek komt eraan, dat er nog dieper op in gaat.

Vervolgens wordt het bijbelse onderwijs over het regeren in Gods koninkrijk over demonen en ziekten, omgeturnd naar regeren over alles op aarde. Het koninkrijk is reeds gekomen, het is reeds gevestigd, niet in de toekomst, maar het koninkrijk is er nu. Hier zou je het wel mee eens kunnen zijn, maar dat is afhankelijk van wat bedoeld wordt. David breidt het uit naar het koninkrijk zoals genoemd in de profetieŽn over Jeruzalem met de troon van David. Maar... dat is dan nu in de kerk. Dat is de kerk vanaf 70. En dat koninkrijk zal alleen maar uitbreiden. En wij gaan dat doen. En het gaat dan om macht. Alle profetieŽn die dit voorspellen voor in de toekomst, in een vrederijk in Jeruzalem bij de wederkomst, moet je dus omturnen naar het verleden: want dat is al gebeurd, en wij regeren nu op dit moment in het vrederijk, en het zal alleen maar beter gaan... Wij regeren nu al op tronen met Christus. De kerk zal steeds volmaakter en volwassener worden.

Tussendoor zegt David meer rare dingen, bijv. dat hem vroeger verteld was dat het koninkrijk van God in steeds grotere benauwdheid zal komen door goddeloze koningen. Duidt hij misschien op de vervolgingen van christenen? Maar zou dat niet in de Bijbel staan? Hier wreekt zich zijn vermenging van het bijbelse verbreiden van het evangelie en door daar het onbijbelse regeren als koningen nu, kingdom-now, nu al in te lezen.

Op Davids uitvoerige uiteenzetting hoe slecht het was op aarde vanaf het begin en hoe goed het nu is, ga ik maar niet in. Wie het leest ziet zelf wel hoe overdreven en onjuist zijn verhalen zijn.

Schokkend vond ik het videootje van David Cameron. Hij wordt door David Sorensen voorgesteld als "de koning die zijn knieŽn buigt voor Jezus". En dat is omdat Cameron hier een keer een positief toespraakje houdt over het christendom. Dat is op zich mooi, maar wel in volkomen tegenspraak met zijn verdere houding en uitlatingen, o.a. m.b.t. Israel, wat David Sorensen blijkbaar gemist heeft.

Israel is niet meer - is vervangen

Israel... helaas totaal vergeten. Geen toekomst. Israel is in 70 n.C. geoordeeld. Einde verhaal. Alleen de kerk wordt vanaf dan steeds heerlijker in haar regering over alles.
Jeruzalem... alle oordeelsprofetieŽn stort David uit over Jeruzalem dat in 70 n.C. verwoest is. Het preterisme wordt door hem ten voeten uit geschilderd. Alles is toen gebeurd.
David tracht dit te bewijzen met een betoog over "deze generatie", maar dat klopt natuurlijk niet. Het is gewoon verkeerd lezen. Het gaat in Mt.24:34 over de generatie die dan leeft als die dingen gebeuren zullen. Maar eigen interpretatie is kenmerkend voor preteristen. En wie het anders leest, krijgt te horen: Was Jezus een leugenaar? Hij was geen gestoorde manÖ Nee, maar... wie beweert zoiets??

Halverwege haalt David nog de kerkvaders aan als bewijs. O, nu wel? Maar leerden zij het preterisme? Nee dus. Die wisten niets van een wederkomst en dodenopstanding in het jaar 70.
Daarna volgt nog een zeer korte en zeer onjuiste uitleg van het boek Openbaring.

Tenslotte volgt nogmaals een zoveelste samenvatting, zodat je het preterisme-verhaal vanzelf al meerdere malen te horen krijgt. Nu noemt hij erbij dat het Nieuwe Jeruzalem reeds is neergedaald. Openb. 20 en 21 zijn nu ook al helemaal werkelijkheid.

De wederkomst was in het jaar 70

En dan over de wederkomst: nou, daar is "onder deze bijbelleraars geen consensus," zegt David. Een spoedige komst verwachten, dat vindt David "een groot misverstand", want... "die kwam in 70 na Christus." Maar nee, misschien komt het toch nog, volgens sommigen binnen deze club dan. En de opstanding? Volgens anderen van deze leer heeft de opstanding reeds plaatsgehad, dat was bij de wederkomst in 70. David wil daar zelf nog geen uitspraak over doen. Wel, dat had hij dan beter eerder kunnen bestuderen, want hier ploft het hele verhaal.

Tot slot: David beweert later ergens dat zijn leer geen Preterisme of Kingdom Now of vervangingsleer zou zijn. Hopelijk laat niemand zich meer door een dergelijke opzichtige leugen misleiden.


Ik verbaas mij over de enorme arrogantie en voortdurende veroordeling richting andersdenkende gelovigen. Heel arrogant verwijt hij de grote meerderheid van de christenen dat zij de profetieŽn niet begrijpen. Het zijn immers niet zijn woorden, hij heeft dit niet bedacht, maar het is Jezus die dit zegt.
Ook is het zo arrogant dat we zijn verhaal vooral maar heel vaak moeten overlezen, en daarmee doorgaan totdat we het met hem eens zijn.
Ook vind ik het nogal arrogant om niet te bestuderen hoe de opstanding verbonden is met de wederkomst, en dan toch zo'n dwaalleer vrij te geven.
Eigenlijk kan ik niet geloven dat David Sorensen zo'n dwaze dwaalleer omarmt en die ook nog zal blijven vasthouden.


Een aanvulling

https://www.facebook.com/ontdekgod/posts/846255398834557

Citaat van D.S.: "Hij (=Jezus) zei daarentegen voortdurend dat de mensen uit die tijd het zouden meemaken. 'Jullie sterven niet voor Ik kom als Koning met de engelen', 'Mensen die hier staan, zullen de dood niet smaken voor ze Mij zien komen', 'het zal op deze generatie neerkomen', 'deze generatie zal alles meemaken,'... Dat zijn de woorden van Jezus". Einde citaat.

David Sorensen beweert hier dus zelfs, dat vůůr het kruis het vrederijk al was begonnen. Want Jezus zei dat toen het koninkrijk was gekomen, zo legt hij uit.
- En sindsdien breidt het al 2000 jaar geleidelijk uit. Vrede en het lam dat bij de leeuw zal liggen, en stro zal eten, etc., dat moeten we allemaal symbolisch nemen, dat zal nooit gebeuren, want, zegt David Sorensen, de bomen zullen klappen, en dat is (volgens hem) ook symbolisch.
- Dat de duivel de overste van deze wereld is, moet je ook niet geloven, want Jezus heeft alle macht, dus dan kan wat Petrus ca. 30 jaar later zei, dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, niet waar zijn. De duivel is in het vrederijk gebonden in de afgrond, en die zelfs wordt verzegeld, 1000 jaren lang. Maar... was dat dan in 70?? Of zelfs al veel eerder?? En is de duivel dan na 1000 jaar weer losgelaten, nu al weer 1000 jaar?? Vragen die David Sorensen niet beantwoordt.
- DS zegt hier ook dat er geen christen zou sterven voordat het vrederijk zou beginnen. Dus de verdrukking van 3Ĺ jaar was in 70, en een start van het vrederijk op dat moment zou dan ook niet kunnen, want dat zou te laat zijn, want zeer veel christenen waren toen echt al overleden.

Eigenaardig is dat DS deze dingen allemaal beweert, en ook erkent dat het veel vragen oproept, maar er geen antwoorden op geeft. Hij wordt alleen boos en verheft zich als de ware profeet door steeds maar weer te herhalen dat het allemaal de woorden van Jezus zelf zijn.

Ach, ach, wat maakt DS er een warboel van met zijn preteristische ideeŽn. Natuurlijk is het vrederijk er nog niet. DS verwart het geestelijke leven dat we nu al ontvangen hebben met de toekomst waarin Jezus als de Koning der Joden in Jeruzalem zal regeren.

Helaas ben ik onder mijn charismatische broeders en zusters al meer Israelhaters en vervangingsliefhebbers tegengekomen dan me lief is. David Sorensen blijkt er ook zo een te zijn. Zij hebben de neiging alles zelfs nog meer te vergeestelijken dan de kerken al gedaan hebben. Het is een blinde vlek. David Sorensen heeft duidelijk altijd een foute visie op de heerlijke komst van de Heer gehad. Hij had er angst voor, en het verlamde hem. Alstublieft Heer, kom maar niet. Ik vraag me af wat voor geest je dan in je hebt. Dat had ook David zich moeten afvragen. Hoe is het mogelijk dat je de Heer liefhebt, maar Hem liever niet wilt zien?

Ook die eindeloze stroom van zelfingenomen beoordelingen van zichzelf, waar hij zegt dat hij de ware profeet is, die puur en alleen Jezus' woorden ontvangt en doorgeeft, waarmee hij elke discussie over zijn gebrekkige uitleg afkapt. Anderen zijn dan boos en veroordelend, terwijl hij niet doorheeft hoe graag iedereen met hem in gesprek wil. Nee, boos en blokkeren schijnt zijn geestelijke oplossing te zijn. Zou hij Benny Hinn nu ook gaan boycotten? Die is echt een liefhebber van Israel en van de profetieŽn, en die ziet wel uit naar Jezus' komst.
Goed, blijf voor hem bidden! De Heer heeft wel vaker hoog te paard zittende farizeeŽn in het stof doen neerdalen.Op 9 april 2016 schreef Leen de Zwart:

Nader bekeken !

Iemand die stellig gelooft dat Jezus al is teruggekomen - zo'n 2000 jaar geleden - en dit dagelijks propageert - schrijft op zijn Facebook...:

"Wel, weet je wat je hier leest? GIJ MANNEN... de engelen spreken niet tot ons, tweeduizend jaar later, ze hebben het tegen DIE MANNEN!"
 ...
"En reken er maar op dat Jezus inderdaad zo gekomen is, als die engelen zeiden, want zij liegen evenmin als Jezus zelf die tevens zei dat Hij IN HUN TIJD zou komen."
...
En wat te denken van de uitspraak:
"Op geen enkele wijze kan uit hun woorden (=van de apostelen) afgeleid worden dat Hij pas over duizenden jaren zou komen (en dan zelfs nog niet gekomen is!). Als we dat wel beweren, dan misbruiken we de Bijbel op een bijzonder ernstige manier. En dat is helaas wat er massaal gebeurt. Velen beseffen het niet. Daarom wijs ik erop!"
Einde citaten.

Reaktie Leen:
Ach , hoe verdwaald, verdwaasd en misleid kan iemand zijn! En wil ons ook nog eens waarschuwen... Laten we nu naar de wťrkelijke tekst uit de NBG-vertaling, Handelingen 1:9-11 kijken... Heb deze zelfde tekst ook even in de Statenvertaling opgezocht. Deze komt helemaal overeen met de NBG-vertaling. Het gaat hier over de hemelvaart van Jezus. De tekst luidt als volgt:
     "En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij Hem ten hemel hebt zien varen.'

De propagandaleer - laat ik het zo maar even noemen - die de lezer ten onrechte laat geloven dat Jezus toen eigenlijk min of meer direkt daarna zou zijn teruggekomen en waarvan die Galileese mannen toeschouwers van zouden zijn geweest, is NIET de echte waarheid! Even omhoog naar de hemel en direkt daarna weer terug naar de aarde! Als een 'jo-jo'-effect...
Alleen de gedachte al...

Toch blijft deze 'uitvinder' alles in een keurslijf van eigen verzonnen beelden en ideeŽn persen, zodat zijn 'nieuwste openbaring' als waarheid zal worden aangenomen...
Niets blijft ongemoeid om aan dat doel te beantwoorden !
Er staat echter helemaal NIET dat de Galileese mannen ůůk de terugkeer van Jezus zouden meemaken !
Dat maakt de 'uitvinder' daarvan!
Pure eigen inlegkunde.
En de onwetende lezer slikt dit als 'waarheidsvolle zoete koek'?!

Maar nu de werkelijkheid !
Stel nu even - dit even als hypothese - dat de uitspraak van de engelen over de direkte terugkeer van Jezus alleen voor die mannen uit Galilea gold en niet voor ons, Nederlanders, zoals de auteur van de propagandaleer verkondigt... omdat de schrijver van deze propaganda wil ontkrachten, dat de belofte van Jezus' terugkomst niet in de latere toekomst gelegen zou zijn...

Wanneer we die (absurde) gedachte doortrekken dan heeft immers ook de profeet Jesaja (Jes.53:5) alleen voor zichzelf ťn alleen voor zijn volk IsraŽl gesproken toen hij sprak: "Maar om ůnze overtredingen werd Hij doorboord, om ůnze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ůns de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ůns genezing geworden".

Dan hebben immers alle andere mensen en volken buiten Jesaja en zijn volk IsraŽl 'geen recht' om ook deze verlossing te claimen!

Zie je nu hoe krom de redenering van deze propagandaleer is?
Deze 'uitvinder' zet zichzelf meer en meer klem in zijn eigen ontworpen valstrikken...
Al met al een doodlopende weg!
Daarom kunnen we concluderen dat de Terugkeer van Jezus nog in de nabije toekomst tegemoet kan worden gezien!
Laten we die Bijbelse geloofsweg dan ook gewoon vervolgen !
En niet luisteren naar allerlei 'vreemde stemmen en vreemde leringen' die ons een andere weg in willen leiden!!!
Dit even voor alle duidelijkheid!


Op 4 april 2017 schreef Eddy Maatkamp:

Enkele argumenten tegen het preterisme
(de leer die zegt dat de meeste profetieŽn in Openbaring al zijn vervuld).

Uit: 'De interpretatie van het boek Openbaring' (p. 75-76), door Robert Govett:

In de afscheidsrede van onze Here, waarin Hij spreekt over de toekomst, nemen de Joden, Jeruzalem en de tempel de belangrijkste plaats in. In het boek Openbaring is IsraŽl dus het letterlijke IsraŽl, net zo letterlijk als Ďde Jezus der profetieí de letterlijke Jezus is die terugkomt om te heersen. Terwijl de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen ons een beeld geschetst heeft van wat in de toekomst nog komen gaat, is er bij die verwoesting niet veel vervuld van wat Jezus toen profeteerde:

1. Er werden destijds geen profeten gekruisigd in Jeruzalem (Matt. 23:34).

2. Het wreken van het bloed van de martelaren ligt dus nog in de toekomst (Matt. 23:34).

3. Het evangelie van het Koninkrijk werd toen nog niet verkondigd; ook is het tot nu toe nog niet in de hele wereld verkondigd (Matt. 24:14). Wat vandaag de dag door zendelingen gepredikt wordt, is Ďhet evangelie van Gods genadeí (Hand. 20:24), of het goede nieuws van de gestorven en opgestane Jezus, en de vergeving van zonden in de genadetijd. Wat nog verkondigd moet worden aan alle volkeren door Joodse zendelingen is het goede nieuws van Christusí persoonlijke wederkomst om te heersen over IsraŽl en de wereld, en om door gerechtigheid de ongerechtigheid weg te nemen.

4. De profetie over de Ďgruwelí (afgod) die Ďverwoesting brengtí (Dan. 12:11) is nog nooit vervuld, want het oprichten daarvan in de tempel is het teken voor de IsraŽlische discipelen van de Here dat het tijd is om snel te vluchten (Matt. 24:15-20). Maar toen de Romeinen bij de tempelpoort offers brachten aan hun adelaar, was het niet mogelijk om te vluchten: de stad was ingenomen. Er waren ook geen christenen die de stad zouden moeten ontvluchten. Die waren enkele jaren daarvoor al naar Pella gevlucht.

5. De vernietiging van Jeruzalem door de Romeinen was niet de dag van de grootste verdrukking die de Joden ooit zouden meemaken. Die dag kan niet komen voordat de zonde van de mens zich zo heeft opgehoopt dat de toorn van God wordt opgewekt als nooit tevoren. En je kunt ook niet zeggen dat als elke ziel die in Jeruzalem onder Titus vocht gedood zou zijn, Ďgeen vlees behouden zou wordení.

6. Ook waren er geen valse christussen en valse profeten die tekenen en wonderen deden, laat staat grůte tekenen en wonderen. Ook waren er toen geen uitverkorenen in Jeruzalem die door hen misleid konden worden.

7. Na de verdrukking in de dagen van Titus werden de hemellichamen ook niet getroffen (Matt. 24:29).

8. En Jezus verscheen al helemaal niet in de wolken (v. 30). Ook vergaderde Hij Zijn Joodse uitverkorenen niet tot Zich met luid bazuingeschal (v. 31). Vergelijk dit ook met Deuteronomium 30:1-7 en Jesaja 65:9, 22.

http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/Ö/robert-govÖ/9789491706134


Op 14 september 2017 schreef Leen de Zwart:

Jodenhaat !

Enkele citaten uitgelicht uit Facebookartikel van een 'apostel'profeet'...
Iemand die regelmatig zijn gal o.a. uitkotst over het volk IsraŽl en dit alles in naam van 'de liefde van Jezus'...
Het betreft iemand die totaal verstoken is van enig profetisch Bijbels inzicht !
Het gaat hier om zijn duidelijke afkeer en weerzin - vanuit een besmet besmeurd denken waarvan we direkt de duistere herkomst en bron kunnen herkennen !
Ook al is die afkeer van IsraŽl overgoten met een vroom religieus sausje.
Deze 'apostel/profeet' - thans woonachtig in Amerika- vindt dat de meeste Christenen wereldwijd 'ernstig misleid' zijn...

Lees zelf enkele letterlijke citaten m.b.t. IsraŽl :
- Nep-Joden
- IsraŽl is geheel doorspekt met de satanische Rotschild-familie
- Mensen die genetisch gezien geen Joden zijn roven het land IsraŽl en vermoorden duizenden onschuldigen=(Palestijnen)
- Al die domme Christenen die geen greintje inzicht hebben trappen erin en de duivel lacht zich een breuk.
- Iedereen die een beetje de Bijbel leest snapt onmiddellijk dat dit hele Israel project totaal tegen de Bijbel indruist. 
- De meeste christenen die IsraŽl steunen hebben niet het minste benul wie Jezus echt is en op welke ernstige wijze ze juist radicaal ingaan tegen Jezus Christus.
- IsraŽl is een afgoderij-project. Niets meer en niets minder. Het is puur antichrist.
- IsraŽl en het (oude) verbond zijn vergaan.
- Besef dat het hedendaagse IsraŽl, dat opgericht is door satanisten en dat een wereldwijd centrum is van seksuele perversie, slechts dient om christenen te verblinden.
- Als iemand echt in Jezus gelooft, dan keren ze zich af van het demonische IsraŽl.
Einde citaten.

Leen:
Deze man is het spoor geheel bijster en heeft -verblind als hij is- totaal geen oog voor het toekomstig geestelijk herstel van IsraŽl zoals ons profetisch is aangezegd in de Romeinenbrief hfdst. 9 en hfdst. 11 door de Joodse apostel Paulus.
De hierboven aangehaalde letterlijke citaten bevestigen opnieuw op welke dwaalweg deze 'apostel/profeet'-zoals hij zichzelf gaarne noemt- zich bevindt!
Een dwaalweg met uitspraken waar zelfs de honden geen brood van lusten !

[ Deze citaten die hier in parafrase-vorm zijn weergegeven, zijn te lezen op https://www.facebook.com/ontdekgod/posts/1289884904471602 (HS)]


Waar loopt deze leer van David Sorensen op uit? Wat is het gevolg?

Op 4 en 5 mei 2018 ontspon zich een onverkwikkelijke discussie op Facebook. David Sorensen gaf daarbij zonder schroom de gruwelijke gevolgen van deze leer prijs.

Antisemitisme !!

https://www.facebook.com/herman.esselink/posts/10156264716409663
Hier werd een artikel geplaatst over christenen die terugkeren naar het jodendom, wat uiteraard een slechte ontwikkeling is. Want natuurlijk is voor Jood en Griek geloof in Jezus voldoende om behouden te worden. Maar David Sorensen plakt daar een volledige veroordeling van Joden en Israel aan vast. Daar reageerde ik op:

3-5-2018 17:54 David Sorensen: Indien iemand wil weten wat Jezus echt zei over Israel, dit artikel en video zullen je helpen: https://www.ontdekgod.nl/israel/ Jezus of Israel? Elke christen moet dit zien!

3-5-2018 20:34 Harry Sleijster: Beste David, dit is pure vervangingstheologie, aangevuld met Kingdom-Now theorieŽn en het preterisme komt er vanzelf bij. Meer hierover schreef ik hier: https://dossiers.tk/preterisme-david-sorensen.htm Dossiers.tk - De dwaling van het preterisme

4-5-2018 14:53 David Sorensen: Harry Sleijster, als je de boodschap van Jezus Christus en de apostelen vervangingstheologie noemt, dan heb je niets begrepen van Jezus noch van het evangelie. 
Wat jij doet is juist vervanging. Je vervangt Jezus door de satanische vrijmetselaars staat Israel
Wie is hier dan diepgaand misleid?

4-5-2018 14:57 Harry Sleijster: David Sorensen, Natuurlijk noem ik dŠt geen vervangingstheologie. Houd je maar lekker van de domme. Vervangingstheologie is de beloften voor Gods volk Israel uitwissen wanneer Jezus terugkomt. Verdiep je liever eerst in wat ik op dossiers.tk over jouw leer schreef.

4-5-2018 15:00 Harry Sleijster: Vergeet ook niet om het NIEUWE BOEK van Jan Vossen te lezen: De wederkomst van Jezus Christus. Dat geeft heel specifiek een Bijbelse weerlegging van het preterisme dat jij leert. http://www.uit-genade-door-geloof.nl/styled-4/index.html

4-5-2018 15:32 David Sorensen: Harry Sleijster, je kent blijkbaar Jezus niet, noch het nieuwe verbond.
Ook heb je blijkbaar nooit gelezen wat Paulus schreef.
Je denkt als een Jood van 2000 jaar geleden, die nog nooit over de Christus gehoord heeft, die zijn hemelse koninkrijk dus niet kent en de hele openbaring van het nieuwe verbond nooit gehoord heeft, maar die nog vast zit in het aardse denken van de farizeers die het Joodse racisme hoog hielden.

4-5-2018 16:17 Harry Sleijster: David Sorensen, Wat jammer, David, dat je zo reageert.

4-5-2018 16:47 David Sorensen: Harry Sleijster ik wijs je gewoon op de realiteit.
Je kent werkelijk Jezus niet.
Je begrijpt Hem niet, noch Zijn koninkrijk, noch zijn boodschap, noch Zijn nieuwe verbond, noch hoe Hij de absolute vervulling van al Gods beloften is.
Je bent eigenlijk een anti-christ, die zich me hart en ziel verzet tegen Jezus en Zijn boodschap.
Je bent je daar niet bewust van, maar het aardse politieke racistische Israel is bijbels gezien anti-christ,
Het is de geest van de schriftgeleerden die Jezus verwerpen, omdat Hij niet meedeed aan hun racistische gedrag
De farizeeŽrs wilden dat Israel aards zou regeren over de hele mensheid. 
Daarom verwierpen ze Jezus die sprak over een HEMELS koninkrijk in de Geest.
Het hele denken dat op het aardse Israel gericht is, is een volslagen ontkenning van Jezus en zijn koninkrijk en richt christenen op de tegenhanger van Jezus: het aardse anti-christelijke en atheistische Israel, dat opgericht is door vrijmetselaars en dat een globaal centrum van seksuele perversie is.
Kies dan heden wie je dienen zult.
Satan met zijn valse Israel of het ware Israel dat Jezus is.

4-5-2018 17:33 Harry Sleijster: David Sorensen Wat jammer, David, dat je zo reageert.

4-5-2018 23:30 Harry Sleijster: Waarom uitgerekend vandaag op de dag van de herdenking van 6 miljoen Joden zo'n hatelijke trap richting Israel: "de satanische vrijmetselaarsstaat Israel" en "farizeers die het Joodse racisme hoog hielden"? 
David Sorensen laat zijn haatvolle antisemitische denken de vrije loop. Helaas lees ik dezelfde reacties van hem ook op zijn eigen Facebook. En ook in reacties naar anderen die hem durven tegen te spreken op hun Facebook.

------------------------

MEER: Op een ander Facebook gaf ik nog een samenvatting van de uitlatingen van David Sorensen:

https://www.facebook.com/l.dezwart/posts/1765610726851221

5-5-2018 08:01 Harry Sleijster: Gisteren, op 4 mei, had ik elders een discussie met David Sorensen over Israel. Ik verbaasde me over zijn hoogmoedige reacties en verachting als je het niet met hem eens bent. Zie https://www.facebook.com/herman.esselink/posts/10156264716409663 
Uitgerekend op de dag van de herdenking van 6 miljoen Joden geeft hij een hatelijke trap richting Israel. Ik citeer hem: "de satanische vrijmetselaarsstaat Israel" en "farizeers die het Joodse racisme hoog hielden". 
Ik zou zelfs een antichrist zijn. Hier is even later nog een citaat van David Sorensen. Hij zegt van mij: "Je bent eigenlijk een anti-christ, die zich met hart en ziel verzet tegen Jezus en Zijn boodschap. Je bent je daar niet bewust van, maar het aardse politieke racistische Israel is bijbels gezien anti-christ". 
En even verder: "...het aardse anti-christelijke en atheÔstische Israel, dat opgericht is door vrijmetselaars en dat een globaal centrum van seksuele perversie is."

----------------------------------------------

Geblokkeerd vanwege antisemitische uitlatingen

16-5-2018 - David Sorensen moest na klachten van CIDI zelfs enkele dagen geblokkeerd worden vanwege zijn antisemitische uitlatingen...
Lees hier meer...

Op 19-5-2018 volgde deze antisemitische opmerking.
David Sorensen plaatst dit bij een zielsverwant van hem - Ronald Plat - op diens Facebook van 13 mei j.l. als reaktie (dit kennelijk uit voorzorg dat Sorensen niet opnieuw - zoals recentelijk al gebeurde - door Facebook enkele dagen het zwijgen zal worden opgelegd vanwege laakbare anti-IsraŽl-uitlatingen)... Nu wordt dus kennelijk op een 'veilige manier' op andermans Facebook hetzelfde verwerpelijke gedachtegoed van Sorensen m.b.t. IsraŽl opnieuw uitgesproken:

"Spielberg is overigens zelf Joods."
"Zou me niet verbazen als hij gewoon in het plan van de Zionisten meespeelt". 
"Alleszins ben ik erachter gekomen dat het hele Auschwitz verhaal enorm opgeblazen is en er zijn zelfs zeer ernstige bronnen die beweren dat het opgezet spel was door de Zionisten, om de wereldopinie mee te krijgen voor de oprichting van Israel". 
"Dat gebeurde VLAK NA WWII! "
"Als je weet dat alle oorlogen in wezen opgezet spel zijn door Zionisten en banken, dan weet je dat er heel wat leugen gaande is". 
"Veel en veel meer dan wij - domme, onwetende gemanipuleerde massa - ooit durven beseffen".
(einde bericht David Sorensen)

--------------------------------------------

Meer antisemitisme van David Sorensen

Twee studie-documenten van David Sorensen
Er zijn nog wel veel grovere antisemitische uitspraken van David Sorensen. Hier is een document dat hij tijdelijk online zette, lang genoeg om anderen het te laten lezen. En toen trok hij het snel weer terug, omdat hij ook wel begreep dat dit duidelijk te grof is en te ver gaat. Het lijkt erop dat hij dit document heeft opgenomen, ik denk op video, zoals hij vaker met zijn toespraakjes doet, en het later heeft uitgetypt. Het is precies zijn spreektaal. 
Hij doet het voorkomen dat Jezus hem dit persoonlijk gedicteerd heeft nadat hij 'Jezus' ernaar vroeg. Het is absoluut onmogelijk dat Jezus van Nazareth zulke grove laster en leugens zou uitspreken over zijn eigen volk Israel, dus moet het een andere geest geweest zijn die hem deze woorden ingeeft. 
Lees dit : Tweegesprek van David Sorensen met 'Jezus'...
En deze: Visie van David Sorensen op Israel en de Palestijnen...
 


Nog meer antisemitisme van David Sorensen:

Het Nieuw Israelitisch Weekblad (NIW) wijdt er een scherp artikel aan met een persoonlijk interview. David Sorensen is de weg geheel kwijt en schaamt zich nu nergens meer voor en gaat er helemaal voor om zijn antisemitisme te bewijzen.

28-6-2018 NIW: David Sorensen, Apostel van Jodenhaat...
    David Sorensen, wiens boeken in gerenommeerde boekhandels te koop zijn, noemt zichzelf apostel, profeet en verkondiger van Gods woord en heeft tienduizenden volgers op Facebook. Daarnaast schrijft hij graag berichten doorspekt van Jodenhaat.

      28-6-2018 CvI: David Sorensen is de weg kwijt...

6-7-2018 NIW: Christenen veroordelen Sorensen...
    Naar aanleiding van ons artikel over de antisemitische Ďapostelí David Sorensen doen christelijke organisaties publiekelijk afstand van zijn uitspraken. "Doodeng, deze man."

6-7-2018 Messianieuws: ĎApostel van Jodenhaatí volhardt in anti-IsraŽl retoriek...
AMSTERDAM | De Vlaamse evangelist David Sorensen is afgelopen week in opspraak geraakt vanwege zijn omstreden leringen over IsraŽl en het Joodse volk. ďDe onderdrukking van het Palestijnse volk is het ware antisemitisme.ĒMeer Preterisme:

Discussie op CIP tussen Willem Ouweneel en Jeroen Koornstra

1. Willem J. Ouweneel:
      Vond de wederkomst al in 70 plaats?...

2. Reactie van Jeroen Koornstra:
      Waarom vergeestelijken van eindtijdprofetieŽn niet problematisch is...

3. Reactie Ouweneel op Jeroen Koornstra:
      Calvijn, Wright en Sproul hebben nooit beweerd dat Jezus in 70 is teruggekomen...

4. Reactie Jeroen Koornstra + slotreactie Ouweneel:
      Is Jezus nu wel of niet teruggekeerd in 70?...

N.B. Bijeenkomsten en Conferenties worden gehouden bij
        Family Church, Medialoods Galvanistraat 23 Nijkerk, voorganger Johan Kok.
        'De 7 bergen' is hun leer, en dat is de KingdomNow-leer
        David Sorensen wordt ook als spreker gevraagd.

NIEUW: 25-9-2019 Boekrecensie Jeroen Koornstra, Het einde van de eindtijd...


10-8-2018 Preterisme.nl ontmaskerd
Deze website ontmaskert de preteristische leer zoals die op preterisme.nl uiteengezet wordt door Anne Salomons


Video (Eng): Discussie tussen Michael Brown en Don Preston:
Over het al dan niet vervuld zijn van de profetieŽn (1:46:17)...
( Vertalen: Klik op Ondertiteling. 
  Daarna: Wieltje > Ondertiteling > Automatisch vertalen > Nederlands)

Artikel van Bert Panhuise:
Het gevaar van de Kingdom Now (Koninkrijk Nu) leer...


Deel 1. Waar brengt het ons? | 2. Wat is het? J.v.d.Bijl | 3. Opnieuw verwoord door David Sorensen
Deel 4: Kwam Hij of komt Hij met de wolken? - door Peter van Beugen (Focus op de Bijbel, 2017)


 NIEUW BOEK: Jan Vossen, De wederkomst van Jezus Christus
Een Bijbelse weerlegging van het preterisme (van David Sorensen)...
(10-2-2018)


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua