Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven
  Laatste Nieuws
  Preken
  Recensie Medema
  Recensie Smouter
  Boek    Ouweneel
  Getuigenissen NL

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

Diversen:
- Alverzoening
- Bevrijdingspastoraat
- Bevrijding
- Genezing
- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
- Ziek van het zoeken  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
T.B. Joshua - preken

3. De Heilige Geest, de Gever van Leven
          (Preek jaargang 4, nr. 8)

Pastor Joshua, The Synagogue, Church of all nations. Nigeria

"Holy Spirit, The Giver of Life" (Sermon Vol. 4, No. 8)

Vader, we danken U voor het geven van de genade aan ons om deel te hebben aan Uw zegeningen en beloftes. Heilige Geest van Geloof, we danken U voor het vergeven van ons twijfelen, Heilige Geest van Hoop, wij danken U voor het vergeven van ons zelfmedelijden, Heilige Geest, neem meer van ons en geef ons meer van Uzelf in de machtige Naam van Jezus Christus. Amen.

Waarom moet u gedoopt worden in de Heilige Geest? Op basis van recente gebeurtenissen is het heel gemakkelijk om te ontdekken hoe veel gebrek de hele wereld heeft aan de Heilige Geest. Hier en daar, vind je veel mensen die rondgaan en beweren dat ze wedergeboren zijn, zonder dat ze gedoopt zijn in de Heilige Geest. Als u een christen bent, gedoopt in de Heilige Geest, dan zegt de bijbel dat u niet alleen bent, maar u het middelpunt bent van alles wat de Heilige Geest doet. Als u diep op de zaak ingaat, kunt u gemakkelijk begrijpen dat de Heilige Geest het Leven is van onze Heer Jezus Christus, en dat het leven van een christen uit Christus Zelf komt.

De apostel Paulus erkende het belang van de Heilige Geest in het leven van een christen, vandaar dat hij aan de discipelen die hij in Efeze ontmoette vroeg of ze de Heilige Geest hadden ontvangen, toen ze tot geloof kwamen. (Hand. 19: 1-6). Jezus Christus noemde de Heilige Geest een 'andere Trooster' (Joh. 14: 16). De apostels kenden Jezus Christus net zo als zij de Heilige Geest kenden, omdat de twee veel op elkaar lijken en onafscheidelijk zijn. Jezus Christus stuurde de Heilige Geest naar de discipelen als een 'andere Trooster'. In zekere zin, was de Heilige Geest bedoeld om de plaats van Jezus Christus in te nemen, die de Eerste Trooster was. Bent u een christen zonder de doop in de Heilige Geest? Sterker nog, is het werkelijk mogelijk dat men gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en toch niet de gave van de Heilige Geest ontvangt?

Het is onmogelijk dat u een goede christen bent, zonder gedoopt te zijn in de Heilige Geest. Hij is de duidelijk te onderscheiden en briljante auteur van de Heilige Bijbel. De heilige mannen van God werden door de Heilige Geest meegenomen terwijl ze het woord uitspraken dat van God Almachtig kwam. (II Petrus 1: 21) Jezus Christus sprak nooit een woord zonder de Heilige Geest. Hij zei: "de woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn Geest en Leven." (Joh. 6: 63), Als u niet gedoopt bent in de Heilige Geest, kunt u met geen mogelijkheid leven en de zonde overwinnen en groeien in de Heer, omdat de Heilige Geest het middel tot groei is in ons christelijk leven. Satan komt om te doden, te stelen en te vernietigen datgene waartoe mensen zich hebben ingespannen om te verzamelen.

In de wereld geven mensen zich vandaag de dag over aan zwoegen en verzamelen in schuren en toch hebben ze niet de genade ontvangen om van de vruchten van hun arbeid te genieten. Dit is zeker niet het werk van de Heer. Iedereen die een goed leven wil, moet gedoopt worden in de Heilige Geest, omdat de Heilige Geest het geheim is van een goed leven. Iedereen koestert een goed leven. U zou geld, bezittingen, opleiding, kinderen, roem en eer in de maatschappij kunnen hebben. Al deze zaken vertalen zich niet meteen in een goed leven. Wat een goed leven uitmaakt is de rust en vrede die van God Almachtig komt, omdat de positie van God in het leven van een waar christen vrede en rust is. Wat moeten we dan doen om rust en vrede te hebben?

Iedere dag bent u in het huis van God alleen om smeekbeden te offeren in plaats van te komen in de tegenwoordigheid van God voor dankzegging. U zou naar de tegenwoordigheid van God moeten komen om Hem dank te zeggen, temidden van lofprijs en aanbidding. U dankt of prijst God niet, omdat u de vereiste vrijmoedigheid tegenover Hem niet hebt. Als u uw overtredingen in gedachten houdt, bent u geneigd om altijd vergeving en goddelijke genade te vragen, elke keer als u God in gebed wilt ontmoeten. Uw schuldgevoel rooft u constant van die vrijmoedigheid, die aan dankzegging vooraf zou moeten gaan. U bent in het huis van God om iets van God te ontvangen. Denk er aan dat waar u nu om vraagt, u al vele keren gegeven is en elke keer dat u de zegeningen ontvangen heeft, kon u ze niet vasthouden. Vandaag is het alsof u nooit enige zegening in uw leven heeft ontvangen. God heeft u met een perfect lichaam geschapen, maar wat gebeurt er vandaag met uw gezondheid? Een copie - een onvolkomen lichaam vol met ziekte, ellende en kwalen. U was ooit gezegend met rijkdom, positie en eer, maar vandaag bent u een verderfelijke ellendeling geworden. U was gezegend met kinderen, maar vandaag de dag zijn ze weerspannig geworden en een bron van droefheid voor de familie. In uw zaken, had u ooit succes, maar tegenwoordig bent u door uw te grote toegeeflijkheid en uw laksheid een zenuwpees geworden. Alles om u heen is een bron van droefheid en zorg geworden. Onder deze omstandigheden hebt u geen andere keus dan naar de kerk te komen en uw smeking tot de Heer te richten, terwijl u beseft dat het enige dat u nodig heeft om over al deze problemen heen te komen de Heilige Geest is. Het is het geheim van een goed leven. Dit benadrukt nog eens de noodzaak om in de Heilige Geest gedoopt te worden.

Als u in de Heilige Geest gedoopt wordt, zult u preken, leren, bidden en vasten in de kracht van de Heilige Geest en resultaat ervaren. Iedereen kan preken, onderwijzen, bidden of vasten, maar niet iedereen kan deze dingen doen in de Kracht van de Heilige Geest en effect sorteren. Als u niet in de Heilige Geest gedoopt wordt, kunt u preken, onderwijzen, bidden en vasten, maar uw gebeden of preken kunnen niet verder komen dan uw lippen. Denk eens na over de hoeveelheid gebeden die u uitgesproken heeft; als zij de verlangde antwoorden van God hadden gekregen, zou uw situatie onderhand verbeterd moeten zijn. U bidt alsof u niet bidt. Het is alsof hoe meer u bidt, des te groter de rampen, nachtmerries en problemen worden, die op uw weg komen. Wat is de oorzaak hiervan? Het is waar dat u regelmatig naar de kerk gaat, uw tienden en schulden prompt betaalt, u onvermoeibaar in de gemeente werkt, christelijke titels en namen draagt, in tongen spreekt, bidt en vast zonder ophouden, feilloos het woord van God preekt en onderwijst en moeiteloos Bijbelgedeeltes citeert. Bij dit alles wordt u nog steeds door satan geplaagd. Dit geeft aan dat de dienst van God meer is dan al deze dingen.

Wat moet u dan doen om gered te worden? De Bijbel leert ons dat ".tenzij iemand wedergeboren wordt, hij het Koninkrijk van God niet kan zien. tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, hij het Koninkrijk van God niet kan binnengaan. (Joh. 3: 3-5). De Heilige Geest is het middel waardoor de zondaar geleid wordt om in water gedoopt te worden en het lichaam van Christus tegelijkertijd binnen te gaan, in dezelfde ervaring moeten we drinken van of deelhebben aan de Geest. Als u gedoopt in de Heilige Geest, bent u geboren uit de Geest. Als u geboren bent uit de Geest, bent u wedergeboren. Kennis van de schrift, opleiding, spreekvaardigheid, vermogen om mensen te inspireren en het spreken in tongen zijn niet de criteria voor de doop in water. De bewerker van de doop in water is de Heilige Geest. Als u niet aan de voorwaarde voldoet die in Gods Woord gegeven is voor redding en u ontvangt de doop, dan haalt u zich vloeken op de hals. Met andere woorden, als u zich nog niet hebt afgewend van de handelingen van een zondige natuur, en u wordt in water gedoopt, kunt u zich de vele vloeken voorstellen die u daardoor ontvangt. Als u niet geleid wordt door de Heilige Geest, zegt de Bijbel dat u dat gemakkelijk kunt weten. Als u niet uit de Geest geboren bent en u doet maar alsof, zal uw schijnheiligheid aan de oppervlakte komen in tijden van grote beproevingen. Dit was het geval met de 7 zonen van Skeva, een Joodse hogepriester, die rondtrokken biddend voor mensen, demonen uitdrijvend in de Naam van Jezus Christus, zonder het vereiste instrument van de Heilige Geest. "Maar de boze geest antwoordde en zei tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? (op wiens gezag). (16) En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij " (Hand. 19: 15-16).

Dit is precies datgene wat velen van u vandaag de dag tegenkomen, als u er op uitgaat om te getuigen voor Christus slechts in woorden, zonder leven. Tegen de tijd, dat hij uw gezag ter discussie stelt, wordt uw onoprechtheid blootgelegd. Dat is de reden dat satan u plaagt elke keer als u hem bang maakt met de Naam van Christus. Als u voor Christus getuigt en nog steeds de symptomen van de natuurlijke omstandigheden ervaart in plaats van voorspoed en goede gezondheid, weet dan dat u voor Hem getuigt zonder leven. Als u met het gezag van Christus bent, dan bent u met Hem een meerderheid, u bent ten allen tijde in zijn gedachten: "Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. (4) Zie, de Bewaarder van Isral sluimert noch slaapt." (Psalm 121: 3,4).

Bent u in de meerderheid met God? Waar haalt u uw gezag vandaan? Dat zijn de vragen die de boze geesten u vandaag stellen. Net als de 7 zonen van Skeva, bent u aan het preken, onderwijzen en getuigen voor Christus zonder gedoopt te zijn in de Heilige Geest. Door dat te doen, krijgt u aanvallen en wordt u ten val gebracht door dezelfde satan die u bestraft, bindt en uitdrijft in uw gebeden. Aangezien u niet gedoopt bent in de Heilige Geest, kunt het wel vergeten dat u in tijden van crises zult overwinnen of er boven op zult komen. Dit verklaart waarom velen van u meer moeilijkheden, rampen, vloeken en mislukkingen naar uzelf toetrekken als u Christus belijdt zonder geleid te worden door de Heilige Geest. Als u getuigt voor Christus en andere christelijke diensten verricht zonder de doop van de Heilige Geest, zult u - hoe meer u het doet - des te meer afnemende resultaten ervaren, totdat u volledig ten val gebracht bent. Succes houdt in datgene te doen wat vreugde brengt, en als u succes ervaart in wat u ook doet, wordt u aangemoedigd om meer te doen.

Als u zegt dat u Jezus Christus kent, moet u ook de Heilige Geest kennen, omdat - als u Jezus kent, zonder de Heilige Geest te kennen - het betekent dat uw bekering twijfelachtig is. Als u van Christus gaat houden in de Kracht van de Heilige Geest, zult u het Leven ontvangen dat van Christus Zelf komt. Met 'Leven' bedoel ik een voorspoedig leven met vrede en rust van God Almachtig. "Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat u boven vermogen wordt verzocht, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Zodat gij ertegen bestand zijt." (1 Cor. 10: 13).

Als u in de Heilige Geest wordt gedoopt, zou u misschien nog verzocht worden, maar Gods liefde helpt u er door heen. Als u verzocht wordt, heeft Hij beloofd u er door heen te helpen. Jezus Christus Zelf werd verzocht, maar Jehova God bracht Hem er door. (Matt. 4: 1-7).

Crises en rampen kunnen u testen, maar ze kunnen u niet vernietigen of aantasten - ze zijn bedoeld om u te verbeteren, omdat beproevingen de grond vormen, waarin geloof gedijt. Als u het door verzoekingen heen gered hebt, zou uw situatie vandaag verbeterd moeten zijn. De Bijbel zegt dat als u gedoopt in de Heilige Geest, Jezus vr u is; Hij staat aan uw kant en Hij zal u er door heen helpen, omdat Hij het beste van u verdient. Als u zegt dat u gedoopt bent in de Heilige Geest, waarom heeft Hij u dan niet geholpen en u door rampspoed en verzoekingen heen geleid? Het bewijs van de doop in iemands leven, is de Kracht om zonde, verzoeking, crises en natuurlijke omstandigheden tijdens hachelijke tijden te weerstaan en te overwinnen.

U beweert wedergeboren te zijn, maar de vraag is nu, heeft u de doop in de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Zo niet, dan kunt u nooit de vrede en rust ervaren die woont in Christus Jezus. U kunt heel rijk zijn, bezittingen hebben en kinderen, zonder de doop van de Heilige Geest. Zelfs dan zult u gebrek hebben aan vrede en rust, want er is wat dit betreft geen sluiproute. Uw kennis van de schrift, uw spreekvaardigheid, uw vermogen om mensen te inspireren en aan te trekken, uw indrukwekkende persoonlijkheid, positie, opleiding, het dragen van titels en namen en het hebben van zustergemeentes overal, zijn geen snelle oplossingen voor vrede en rust. U kunt dat allemaal hebben en toch de verlangde vrede en rust missen.

Geen Heilige Geest, geen vrede en rust. Met andere woorden, vrede en rust is een andere naam voor Heilige Geest. De positie van God Almachtig in het leven van welke christen dan ook is vrede en rust.

Gods woord kan geen zegen, overwinning, genezing, Kracht en bevrijding worden voor uw ziel, geest en lichaam, tenzij er in is voorzien door de Heilige Geest. Zonder de doop van de Heilige Geest, kunt u niet bidden, vasten, preken, onderwijzen in de Kracht van de Heilige Geest. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest in Gods Woord voorziet, dat door mannen van God en andere gelovigen wordt uitgesproken.

Elke keer dat u de Heilige Geest noemt heeft u het over het Leven van onze Heer Jezus Christus, en u moet in de Heilige Geest gedoopt worden om dit Leven in Christus te verkrijgen. Als u als Jezus wilt zijn en alles wilt doen zoals Hij het gedaan zou hebben, moet u in de Heilige Geest gedoopt worden.

Ik laat u hier achter in geloof, biddend dat God ons de genade geeft om de vrede van God te ontvangen in de Naam van Jezus Christus. Amen.

 

Opmerking: voordat u uw verzoeken om gebed en smeekbedes invult, lees de woorden van bemoediging hieronder:

WOORDEN VAN BEMOEDIGING

God maakte Danil de slaaf, een leider

Mozes was een moordenaar en God zag in hem een bevrijder

God keek naar de onvruchtbare vrouw Hannah en zag in haar de moeder van een groot Profeet

Toen hij in de negentig was, had Abraham geen kinderen en God zag in hem de vader van volkeren

God veranderde Saulus, de vervolger, in Paulus, de Apostel

 

Alstublieft God, kijk naar mij zondaar, vergeef mij mijn zonden, wees mij genadig naar mijn smeekbede en willig mijn verzoek aan U in. Als God Mozes, de moordenaar in een bevrijder kon veranderen en ook de tranen van onvruchtbaarheid van Hanna's ogen kon wegdoen; als God de arme Jabes kon zegenen, kan God ook de situatie van mijn leven vandaag omkeren in Jezus' Naam, Amen. (Mal.3: 6, Heb. 13: 8)


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua