Home

1. Benny Hinn
Aanklager Geelhoed
Aanklager Granel
Aanklager vHolten
Aanklager Keijzer
Aanklager Nbc/Cbc
Aanklager Simpson
Aanklager Strijker
  Analyse/spijt
  Exposés
  Hij raakte mij aan
  Het bloed
  Goedemorgen HG
  De Zalving
  Welkom HG
  Zaaien
  Sow your seed
  Prayer
  More links (Eng)
  Bert Panhuise
  Satansbruid
  Astroloog Suiker
  BH in Nederland
  Meer video's
  Kenneth Copeland

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. F. Ouweneel
  
Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Benny Hinn: Het bloed
 
[ Wie is Benny Hinn ] [ Hij raakte mij aan ] [ Het bloed ] [Goedemorgen, Heilige Geest!] [Welkom, Heilige Geest]

VOORWOORD
uit het boek "Het bloed" van Benny Hinn
door Jack Hayford:

Een christelijk tv programma bekijken is misschien wel het laatste dat ik zal doen als ik op vakantie ben. Ik heb zelf een tv programma, dus televisie kijken in mijn vakantie is voor mij allesbehalve een afwisseling. Het was dan ook opmerkelijk dat ik er ditmaal tijd voor uittrok, en al helemaal voor een uitzending van Benny Hinn, waar ik tot dan toe nooit naar had gekeken. Deze gebeurtenis is nu een zeer speciale herinnering voor mij.

Toen ik ophield met 'zappen' en met een gevoel van dankbaarheid oog kreeg voor de schoonheid van de aanbidding die plaats had in het programma van Benny Hinn, had ik nog geen idee wat God in mijn hart zou doen.

Er zijn zoveel mensen die de bediening van Benny liefhebben, dat het al riskant is om zelfs maar te suggereren dat ik ooit een andere indruk van hem had. Zoiets riekt naar afwijzing, broodnijd of doodgewoon naar onvriendelijkheid. Toch heb ik zulke dingen nooit gevoeld en evenmin heb ik me ooit tegen Benny Hinn verzet.

Ik was simpelweg te druk met mijn eigen verantwoordelijkheden en had geen tijd om 1) mij te verdiepen in zijn bediening, of 2) om mij bezig te houden met mensen die wel kritiek op hem hadden. Kortom, ik kende de man niet en had noch positieve, noch negatieve gevoelens voor hem.
Behalve één.
Uit het kleine beetje dat ik gezien en gehoord had, had ik wel het gevoel dat Gods hand op hem rustte, ook al verbaasde ik me soms over zijn stijl - de verwarrende praktijken die mij opvielen wanneer ik zapte op zoek naar een ander tv programma.

Maar ditmaal bleef ik kijken.
In het huisje in de bergen waar mijn vrouw Anna en ik de vakantie doorbrachten, observeerde ik de kostbare geest van aanbidding, leunde achterover in mijn stoel en ging de lofprijs binnen die hemelwaarts voerde. Jezus vormde het middelpunt van de aandacht. Op een geweldige manier werd de naam van Jezus verheerlijkt en aanbeden. Terwijl Benny de samenkomst leidde, dacht ik: Deze man wordt door de Heilige Geest als een instrument gebruikt, om mensen de tegenwoordigheid van God binnen te leiden.

Nooit eerder had ik hem mensen in het aanbidden van Jezus zien leiden, maar toen ik het zag, gebeurde er iets: God legde een onmiskenbare broederliefde voor hem in mijn hart. Het ging zo nadrukkelijk en zo duidelijk om een werk van de Vader in mijn ziel, dat ik later aan de woorden van Markus moest denken, toen de leergierige jongeman tot Jezus kwam: "En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief".

Benny en ik hadden elkaar eenmaal vluchtig ontmoet, toen hij en zijn vrouw mij groetten in een restaurant in het Engelse Birmingham, waar wij allebei zouden spreken. Maar het was beslist niet zo dat we echt kennis met elkaar gemaakt hadden.

Op dat moment echter, halverwege mijn vakantie, wist ik plotseling dat God mij een speciaal gevoel van verwantschap had gegeven voor een man die ik nauwelijks kende; iemand die meer dan enig ander die ik kende bekritiseerd werd - ook al was ik noch een vijand, noch een persoonlijke vriend van hem. Maar die dag, van het ene moment op het andere, en met een hart vol dankbaarheid voor de God wiens liefde ons hart vaak bij verrassing overspoelt, 'hield' ik van de man.

Het is interessant om terug te zien op zulke momenten ogenblikken die we allemaal meemaken, waarin de Heilige Geest op het punt staat om iets te doen, ook al hebben we geen idee wat dat 'iets' precies inhoudt.

Op die manier kijk ik terug naar dat moment in mijn vakantie, een paar jaar terug. Ik kon toen nog niet weten dat een paar weken later de telefoon zou overgaan en dat ik voor het eerst in gesprek zou raken met Benny Hinn.

Het is aan Benny om u de details te vertellen hoe God hem ertoe bracht, om contact op te nemen met een klein groepje leiders van wie de meesten hem beter kenden dan ik - om hen om raad te vragen. Ik bewonderde en prees hem daarvoor, niet omdat ik een van de leiders was die hij genoeg vertrouwde om te raadplegen, maar omdat er in mijn ogen niets zo belangrijk is voor geestelijke leiders als het zich onderwerpen aan elkaar.

Als we dit doen, stellen we de raad van mensen niet in de plaats van de leiding van de Heilige Geest. Het is verstandig om de feiten rond onze menselijke natuur en onze kwetsbaarheid voor onafhankelijke standpunten onder ogen te zien. Het zijn deze standpunten die de deur openen voor de mogelijkheid van verwarring, mislukking, vergissing of gebrek aan wijsheid in de manier waarop wij met onze persoonlijke roeping omgaan.

"Broeder Hayford", zei hij, "God zegent mijn bediening op manieren die ik nooit voor mogelijk had gehouden en die ik nooit uit eigen kracht heb kunnen voortbrengen. Ik weet dat de dingen die in mijn leven plaatsvinden van Hem afkomstig zijn en ik ervaar de behoefte aan broeders tot wie ik mij kan wenden en die mij met raad en daad kunnen bijstaan. We hebben bedieningen zien falen door gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef en ik wil nooit een schandvlek worden in het lichaam van Christus. Bent u bereid om tijd voor mij uit te trekken en met mij te spreken over de wegen en het werk van God?"
Terwijl hij sprak, wist ik al waarom de Heilige Geest een paar dagen ervoor dit werk in mijn hart had gedaan. Ik vertelde hem dan ook dat ik mij als een vriend beschikbaar stelde. "Benny, Gods hand rust op jou om mensen in zijn tegenwoordigheid te leiden. Ik doe maar al te graag wat ik kan om je te helpen je bediening scherp te houden, zodat mensen zich meer bewust zijn van Jezus dan van jou, want ik weet dat jij niets liever wilt dan dat."

Sinds die tijd heeft Benny Hinn getuigd van zijn verlangen, om zijn brandpunt opnieuw in te stellen op de hoofdzaken van de waarheid van Gods Woord in zijn bediening en om alles weg te doen dat zou kunnen afleiden van zijn prioriteit: de verheerlijking van jezus Christus alleen, onze liefhebbende en machtige Verlosser.

Een groot aantal leiders kan deze positieve inspanning van de kant van deze door God begenadigde boodschapper net als ik bevestigen, namelijk om daadwerkelijk te zijn waartoe hij geroepen is. Prijs God voor deze nederigheid die ook in Christus was en die, naar ik geloof, de deur opent naar een zich snel uitbreidende bediening van het leven en de kracht van jezus door een vat genaamd Benny.
Dit boek is een van de waarmerken van deze nieuwe periode in zijn leven. Het gaat niet alleen om een duidelijk brandpunt op de ultieme fundamentele essentie in het evangelie, maar het gaat ook om een frisse, door de Geest gezalfde waarheid, waarop Hij de Heilige Geest alle kinderen van God in deze tijd wil attenderen.

Slechts een paar dagen voordat Benny Hinn mij uitnodigde om dit voorwoord te schrijven, ervoer ik een zeer bijzondere aansporing in mijn hart met betrekking tot het bloed van Jezus. Deze aansporing was zo diep, dat ik onmiddellijk tijd vrijmaakte om het onderwerp te bestuderen en plannen maakte om er een reeks studies over te geven aan de gemeenteleden van The Church On The Way.

Toen ik van de plannen voor dit boek hoorde, raakte ik hier nog dieper van overtuigd: Het bloed van Jezus is een primair thema dat de Heilige Geest heeft klaarstaan voor de kerk van vandaag.
Waarom? Allereerst omdat alle kracht die met verlossende genade en heerlijkheid naar de mensheid stroomt, uitsluitend kan stromen op grond van het bloed van Jezus. Ten tweede omdat er geen verwarring over de persoon en het werk van de Verlosser kan bestaan in een atmosfeer waar het bloed en het kruis in het licht van Gods Woord worden onderwezen. En ten derde omdat geen macht uit de hel de proclamatie van het bloed van Jezus kan weerstaan, of het nu verkondigd wordt vanaf de preekstoel of uitgesproken wordt over een huis of een hart.

Ik ben dankbaar dat dit boek geschreven is. Het is een getuigenis van de meest geweldige waarheid die aan de mensheid bekend is, namelijk dat de Zoon van God verklaard heeft: "Het is volbracht", en dat Hij alleen door zijn bloed en kruis de macht van zonde, dood en hel verbroken heeft. Hij is de Heer!

Het is eveneens een getuigenis van een antwoord van een mens op de roep van God, namelijk om zich te richten op prioriteiten, die iedere luisteraar, kijker of lezer op Jezus zullen wijzen - waardoor ze binnengeleid worden in de tegenwoordigheid van God.
Glorie aan het Lam dat is geslacht!

Jack W. Hayford
Oprichter en Pastor, The Church On The Way
Rector Magnificus The King's College and Seminary
Van Nuys, California

Original English version:
  The Blood: 
Book Review by Jack Hayford: "It is a testimony to the Greatest Truth known to mankind!"

Terug naar het boek...Op www.streamingfaith.com  vindt u meer dan 20 evangelische TV-zenders die elke dag 24 uur uitzenden, 7 dagen per week. Hun programma's zijn eenvoudig via internet te volgen. Registratie is eenmalig nodig. Soms wordt daarna om uw emailadres gevraagd. U ontvangt geen ongewenste email.
Benny Hinn is elke werkdag te zien op:

TBN
GOD-CHANNEL (God-TV)
MIRACLE-CHANNEL
SUPER-CHANNEL
: 7.30; 12.30; 20.30 uur
: 3.30; 8.30; 16.00; 20.30 uur.
: 11.00 en 15.30 uur
: 14.00 en 23.00 uur

Controleer... of deze dingen zo zijn:

Klik om dit boek te bestellen
Benny Hinn is eenvoudig te controleren!

<<< Hij is elke werkdag te zien op  www.bennyhinn.org/television/tiyd.cfm
Elke dag een half uur video van een recente evangelisatie- of genezingscampagne.

Lees zijn boeken. Nederlandse vertalingen van boeken van Benny Hinn kunt u hier bestellen (lees enkele fragmenten).

Gratis is op internet te lezen zijn boek: "Schenk mij een wonder, Heer". Dit is de vertaling van "Lord, I need a miracle"

[ Wie is Benny Hinn ] [ Hij raakte mij aan ] [ Het bloed ] [Goedemorgen, Heilige Geest!] [Welkom, Heilige Geest]


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua