Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
Indonesië 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
Austalië 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
Dagñea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


Wie is T.B. Joshua's Mentor?

Ihechukwu Njoku
4-11-2009 (vertaald 20-4-2010)

Bron: http://distanceisnotabarrier.wordpress.com/...  

Veel vragen zijn gesteld over de mentor van T.B. Joshua.

Welk standpunt men ook heeft ingenomen over de geloofwaardigheid van T.B. Joshua, de beroemde (of beruchte?) pastor van The Synagogue Church Of All Nations in Lagos in Nigeria - één feit staat onbetwistbaar vast: zijn ongelooflijke levensreis, doorspekt met raadselen, welke in het verleden is opgeschreven.

Joshua is verreweg de meest belasterde pastor in Afrika, maar nochtans het meest in trek. Hij is de hoop van menigeen en tegelijkertijd de hoofdpijn van religieuze personen die hem heftig hebben verstoten, maar toch niet kunnen doen alsof hij er niet is. Het is een levend drama, dat over de gehele wereld wordt aanschouwd, terwijl bij voortduring verhandelingen over waarheid en authenticiteit worden bekend gemaakt. Maar wat is er nu eigenlijk met T.B. Joshua aan de hand, dat zo'n openlijke aanklacht en verwerping door zijn medearbeiders in de wijngaard teweeg heeft gebracht? 

Zie hier het nauwkeurige onderzoek van de openlijke grauwen en grieven van de pinksterleiders in Nigeria tegen het raadsel en de persoonlijkheid van profeet T.B. Joshua. Hoog op de lijst prijkt de kwestie van zijn mentorschap.
"Waar was hij toen hij tot de bediening werd geroepen? Wie zijn de mannen van God, die hem kunnen duiden, dat wij hem bevestigden in de bediening, hem de handen oplegden en hem in de bediening uitzonden?" zegt (1) Paul Adefarasin, de charismatische stichter van House of the Rock, Lagos.
"Wij kennen de pastor van Joshua niet; wij weten niet waar hij werd groot gebracht. Hij heeft ook geen getuigenis van waar hij opnieuw werd geboren. Daarom kunnen wij niet accepteren, dat hij een van ons is...

Er is geen bewijs van zijn redding." legt (2) Mattew Ashimolowo, de welvaartsprediker en stichter van KICC in Londen uit. 

Er zijn maar twee vragen, welke (3) Ayo Oritsejafor, President van de Pinkster Gemeenschap van Nigeria, ons verzocht te stellen aan T.B. Joshua of iemand, die namens hem optreedt: "Wanneer werd je opnieuw geboren?
Welke kerk bezocht hij en wie was zijn pastor of mentor?

(4) Bishop Abraham Olaleye, een vice-voorzitter van de PFN briest: "Wie waren zijn deelgenoten toen hij zijn leven aan Christus gaf? Wat leidde hem tot zijn belijdenis van Christus? Hoe gebeurde het? Waar werd hij gedoopt? Wie doopte hem?"

"Wie zijn zijn pastors? Waar trainde hij? Wie is de Paulus van zijn Timoteüs?" vraagt (5) Bola Akin-John, een groeiende expert van de Pinksterkerk.

Dat wonderen en prijzenswaardige werken van liefdadigheid in deze kerk plaatsvinden, wordt door bijna iedereen onderschreven. Deze leiders lijken echter niet te kunnen doorgronden, hoe een man, zo machtig in de genadegaven, zo'n niveau heeft kunnen bereiken zonder menselijk mentorschap en training. Indien dit niet kan worden verklaard door de logica en colleges van theologische training, schrijven zij hem snel af als bezeten en duivels. Een man van God van zulk een gehalte en status kan toch niet zomaar opkomen zonder de goedkeuring en waardering van enige hoogstaande christelijke leiders?
Als gevolg daarvan hebben zij aan alle bereidwillige luisteraars verklaard, dat een ieder die met T.B. Joshua omgaat, dat doet tot zijn eigen dwaasheid. Laat hem een president van de armen zijn, en dat simpel omdat zij een sterke overtuiging hebben, zonder zijn fundamentele legitimiteit te hebben onderzocht.

Hoe dan ook, het fenomeen van een mens door de Almachtige gebruikt zonder menselijk voogdijschap is niet beperkt tot het geval van pastor T.B. Joshua. Grondig bijbels onderzoek zou veel van Gods generaals aan het licht brengen, die een staat van dienst of aanstelling hebben zonder menselijk mentorschap.
Wie was de mentor van Jeremia? Van hem zegt de Bijbel, dat God hem riep direct vanuit zijn moederschoot.
Wie was de mentor van Johannes de Doper; gezonden van boven om de weg van de Redder voor te bereiden?
Wie was de mentor van de apostel Paulus, die blindgeslagen werd op de weg naar Damascus terwijl hij onderweg was om de christenen te gronde te richten om vervolgens een leidende figuur in het nieuwtestamentische christendom te worden?
En wat te denken van Mozes, Elia of koning David? Menselijke ruggesteun en onderwijs zijn duidelijk niet een vereiste voor goddelijke opdrachten.

Wat is dan de basis voor de huidige kerkleiders om het bewijs van mentorschap te eisen als een zegel van apostelschap? Kan deze eis worden toegeschreven aan de toepassing van bijbelse principes, of aan een persoonlijke twijfels en vooroordeel?
Waarom heeft de Nigeriaanse Pinkstergemeente gekozen om een mening van een bepaalde persoon aan te nemen, die de schriftuurlijke autoriteit en ervaring weerspreekt en daarmee in strijd is? Het lijkt op een zaak waarin men zich toelegt op bange privé vermoedens en jaloezie onder de schijn van christelijke kameraadschap en censuur, waarbij miljoenen volgers misleid en opgezet worden tegen TB Joshua en daardoor het beeld in stand houden van een tegen elkaar strijdende en verdeelde kerk.

De huidige president van de PFN (3) Ayo Oritsejafor is consequent een van Joshua's meest uitgesproken critici gebleven. Hij gaat zelfs zover dat elk PFN-lid wordt geroyeerd, dat tracht zich met hem te verbroederen. Hij maakte zijn punt duidelijk bekend op de preekstoel en in krantenartikelen: "TB Joshua is geen christen. Als TB Joshua mij zijn pastor kan laten zien die hem geleid heeft voordat hij zei dat hij in de bediening werd geroepen; als TB Joshua mij kan vertellen wanneer hij bekeerd werd en op welke wijze hij tot bekering kwam, zullen wij hem in beschouwing nemen."

TB Joshua's eigen website verhaalt echter uitvoerig het buitengewone verhaal van zijn roeping in de bediening; beschikbaar voor allen om te lezen en te ontleden:
"Gedurende drie opeenvolgende dagen was ik in geestvervoering toen ik een hand zag, die een Bijbel verwees naar mijn hart en de Bijbel kwam mijn hart binnen en mijn oude hart leek onmiddellijk te verzinken in de Bijbel. Ik hoorde een stem zeggen: "Ik ben jouw God. Ik geef jou een Goddelijke opdracht om te gaan en het werk van de Hemelse Vader uit te voeren. Ik zou jou de wonderlijke wegen willen tonen. Ik zou Mijzelf door jou willen openbaren, in onderwijs, prediking, mirakelen, tekenen en wonderen voor de redding van zielen."
Dan is het dus een misdaad voor God om iemand van zijn dienaren in zijn dienst te roepen zonder bepaalde mensen te raadplegen, of te voldoen aan bepaalde door mensen gemaakte criteria? Zijn wij, eenvoudige stervelingen, in een positie om Gods wijsheid en wegen in twijfel te trekken?

Chiji Okafor, de gevierde Nigeriaanse columnist en artiest, schreef over een dergelijke opstelling en houding: "Het is verbazingwekkend dat iemand, die beweert een pastor van God te zijn, zou moeten spreken over mentorschap in zaken van het geloof. Alsof je praat over net aangenomen werklieden die (be-)geleid worden naar "vrijheid" vanuit hun meesters atelier. Zulk gewauwel spreekt eenvoudigweg boekdelen van de man die dit beweert. Het openbaart de diepte van de platvloersheid waarin onze "moderne" mannen van God hebben toegestaan het evangelie van Jezus Christus te laten zinken.

Een ieder die pocht in Gods wijngaard over zijn mentor en gelijksoortige zinloze onderwerpen, zoals aardse talenten, heeft eenvoudig de lessen van Christus' persoonlijke leven niet ingezogen. Jezus Christus de Zoon van God zou als een prins geboren kunnen zijn indien Hij op die wijze kiest. Integendeel de man van God besloot in deze wereld te komen als de zoon van een arme timmerman en uit alle plaatsen koos Hij de voerbak met aan weerszijden dieren! Hij had noch een aardse mentor, noch vertelt de Bijbel ons dat Hij een doctorale graad in gewijde theologie en dogmatische filosofie had.

In Zijn goddelijke wijsheid kiest God wie Hij kroont als koning en Hij besluit aan wie Hij welke gift geeft zoals Hij wil. En zo hebben wij allemaal onze verschillende gaven. Een ieder die deze wijsheid van God bestrijdt, maakt zich schuldig aan godslastering door Zijn autoriteit te betwisten. Waarom zou God dan een nederige, zelfs onschuldige of landelijke Temitope Balogun Joshua uitkiezen voor de enorme zalving die hij heeft ontvangen? Waarom pikte Hij er niet een van deze blauw bloed in Oxford getrainde edellieden voor het Koninkrijk uit?"

Bolu-Olu Esho, een journalist bij The Sun Newspaper schreef verder over deze kwestie: "Pastor TB Joshua heeft een eenvoudige achtergrond, welke iemand in de verleiding kan brengen te vragen op welke wijze hij de status heeft kunnen bereiken waar hij vandaag de dag bekend om is. Het zou eenvoudiger zijn als we de gebeurtenissen in de geschiedenis overdenken en hem zien als een openbaring in de door God gegeven geheimenissen.. De vraag van academici in het werk van God is onbelangrijk als God deze vraag niet als een criterium om mensen voor Zijn werk uit te kiezen in ogenschouw neemt. De houding van deze dienaren van God ten opzichte van pastor Joshua roept de vraag op hoe doorkneed zij zijn in het Woord van God. Staat er niet in de Bijbel geschreven, dat God de dwaze dingen van deze wereld gebruikt om de wijzen te verwarren/beschamen? 

Het is duidelijk, dat de vraag die genoemde heren zouden moeten stellen niet is: "Wie is jouw mentor?" maar: "Door welke autoriteit handel jij?" in samenhang met de bijbelse standaard: "Aan hun vruchten zal je hen herkennen." De eigenschappen en kwaliteiten die een persoon bezit spreken boekdelen over hun bron van kracht. De standvastige samenhang, het profetische inzicht, de liefdadige opstelling, de genezingsgave, het praktische onderwijs, de hemelse wijsheid en de kinderlijke eenvoud van TB Joshua kunnen onmogelijk het product zijn van bedrog, toverij of scherpzinnigheid van de man. Het getuigenis van Ghana's nieuwe leider, prof. Atta Mills, is alleen al genoeg om de authenticiteit en grootheid van Joshua's bediening en roeping te bevestigen. Is er in de geschiedenis ooit gewag gemaakt van een zittende president, die een kerk bezocht en publiekelijk getuigt, dat de pastor nauwkeurig de uitkomst en specifieke details van zijn verkiezing voorspelde? Zijn getuigenis beamen de tienduizenden die wekelijks naar Joshua's kerk trekken om een aanraking van God te ontvangen. 

Helaas wordt de kloof tussen de aanklagers en de verdachte steeds wijder doordat in Nigeria veel vooraanstaande pastors verstrikt zijn geraakt in de hunkering naar geld en materieel gewin in plaats van het wezen van Christus' evangelie en werk. Zaken van het Koninkrijk lijken meer wereldse zaken, met pastors die de koppen van de krant halen vanwege dure aankopen, verkwistende levenswijze en politieke speeches in plaats van het oplossen van problemen, in noden voorzien en het veranderen van levens.

Ilobi Austin, een gelovige katholiek, schreef "Terwijl God zijn (TBJ) tegenhangers opdracht geeft meer auto's en in sommige gevallen privé jets die in de miljoenen kosten aan te schaffen, vraagt dezelfde God van hem (TBJ) de mensheid lief te hebben als van zichzelf en daardoor hún aardse en hemelse schatten te vermeerderen.
Hij is vandaag vader voor de vaderlozen, moeder voor de moederlozen, vriend voor de vriendlozen en het stuur voor de stuurlozen. Geen wonder dan dat de Goede Heer hem edelmoedig waardig bevond voor de zware taak om zijn volk te bevrijden uit de verdorven greep van de duivel. Dergelijke krachten in de handen van zulke gezanten, die het leveren van kritiek op zijn bedieningen tot hun tijdverdrijf hebben gemaakt, zouden daarmee bevestigen dat bevrijding naar de hoogste bieders gaat."

En wat heeft TB Joshua over dit alles te zeggen?
Hier is zijn antwoord in een recent interview met The Sun op de vraag over de weigering van zijn toelating tot de PFN: "Als een punt van correctie, ik heb nooit het lidmaatschap van enige genootschap aangevraagd. Ok? Ten tweede, de weg en de wijze waarop God Zijn plan in ons leven ten uitvoer brengt verschilt. Sommigen bracht Hij van deze richting, sommigen van een andere richting. Sommigen heeft Hij toegestaan om naar de Theologische school te gaan, sommigen heeft Hij toegestaan naar de universiteit te gaan en juist niet naar de Theologische school. Sommigen mogen zelfs helemaal niet naar school. Toch zouden zij worden wat God wil dat zij worden. Er is een universiteit van God - en in de Universiteit van God, hoe briljant je ook mag zijn, geen dubbele promotie zal je gegeven worden - je moet elke lezing volgen, omdat elke lezing een doel dient."

Ihechukwu Njoku - Lagos, Nigeria

BRONNEN:
Vanguard 
IQ4News
E-Life Online
Nigeria Village Square
Ghana Live
African Loft
Nigerians In America
Articles Base

5 BROEDERS waarvoor ik uw bijzondere gebed vraag:
1. Paul Adefarasin, House of Rock Lagos, Nigeria, "Wij weten niet waar hij werd verwekt. Er is geen bewijs van zijn redding."
2. Matthew Ashimolowo, KICC Londen, Engeland, idem
3. Ayo Oritsejafor, Pentecostal Fellowship Nigeria (PFN), president: 
"Wanneer werd je opnieuw geboren? Welke kerk bezocht hij en wie was zijn pastor of mentor?" - Meest uitgesproken criticus. Royeert leden en maakt dit duidelijk vanaf de preekstoel.
4. Bishop Abraham Olaleye, vice-voorzitter PFN, idem
5. Bola Akin-John The president of International Institute of Church Growth, Dr. Bola Akin-John wordt genoemd: expert in kerkgroei, groeiend pinkstergemeentenexpert, idem

More in English: T.B. Joshua answers on Adeboye...

www.dossiers.tk