Nederlandse

vertalingen

 

Laatste Nieuws:
His Mentor 2010

Campagnes:
Indonesië 2007
Singapore 2006
  Singapore verslag
  Singapore weblogs
Austalië 2006
Botswana 2005
Korea 2005
Kaapstad 2004
Oostenrijk 2004

Pastor Chris 2005

The Remnant:
Onderzoek 2004
Ouweneel 2004
Charisma 2004
Ingezondens
Prinses 2003
Promise 2003
Zondaars 2003
Het begin 2001

Dove Ministries:
Bill Subritzky
Dagñea Teshome
Dr. Ogunwemimo
Prof. Ouweneel

Meer links

The Observer:
Jaco vd Westhuyzen

Dossiers.tk
Vergadering.nu

 

 

T.B. Joshua bezoekersgetuigenissen


2 september 2003 - ZONDAARS

Zondaars naar voren geroepen door God's profeet T.B. Joshua

Door Jerrell Miller / Eindredacteur The Remnant [ origineel ]

LAGOS, NIGERIA — Als we zondagmorgen om 4.00 uur opstaan lopen de vrouwen beneden naar de kerk. Eerst spuiten ze water om het stof weg te houden, dan vegen ze met takkenbezems de looppaden van de kerk ter voorbereiding van de dag. Zij doen dat zodat de pastor het woord van God kan preken en kan bidden voor de zieken. Lang geleden en ver daar vandaan bad een een-ogige profeet in nederigheid voor God om hem te eren. William Seymour leerde van de kracht van Pinksteren als portier buiten de vergaderzaal in Houston, Texas. Hij was een dienaar, maar omdat hij zwart was, was het hem niet toegestaan om bij de belangrijke blanke voorgangers te zitten. In de bijbel wordt gezegd dat de deurwachters in de tempel wachtten op God. Terwijl William Seymour portier was, wachtte hij op de dienaren van God en gedurende de tijd dat hij diende brandde zijn hart om te weten waar zij over spraken. Deze dienstknecht van God zou uiteindelijk de doop met de Heilige Geest naar Southern California brengen en toen zou de hele wereld ervan weten. De Profeet T.B. Joshua heeft een roeping zoals Seymour, en zoals bij Seymour, hebben zijn critici hem een heksendokter en een valse profeet genoemd. Maar het feit blijft staan dat het werk van zijn kerk luider spreekt dan zijn critici.

Het is een jaar geleden sinds onze krant naar Lagos, Nigeria ging. Eerst kwamen we met vragen om deze man van God te zien, maar nu we terugkeren naar deze plaats van aanbidding voelen we de vreugde van de Heer omdat we hebben uitgevonden dat God ons op een missie gezonden heeft om de waarheid boven te krijgen en het aan alle mensen te laten zien. De meeste dienstknechten van God die de gave van genezing hebben, leven in het vacuum van hun eigen omgeving. Het is waar dat een profeet in zijn eigen land niet gewaardeerd wordt en de roep van God van T.B. Joshua’s leven zal uiteindelijk naar de naties gaan. Er zal een tijd komen dat hij door geloof zal uitgaan en het evangelie zal brengen in een ander land. Zoals Seymour zal hij bespot worden om wat hij gelooft en men zal op hem neerkijken vanwege zijn huidskleur, maar God zal zijn profeet bevestigen wanneer de tijd gekomen is.

Vlak voor de terugkeer van Christus zal Profeet Joshua een van de dienstknechten zijn die naar de naties zullen gaan met Gods genezende kracht. Ondanks wat bepaalde populaire publicaties gezegd hebben, is er een niet mis te verstaan bewijs. Toen we deze kerk vorig jaar bezochten, zagen we het getuigenis, en dat is groter dan de mening van mensen. Vandaag zal het een dag van opheldering zijn in dit huis en het zal een tijd van bemoediging zijn voor de mensen. Zo lang de mensen hun man kunnen zien, zijn ze bemoedigd. Zo gaat het in elke grote beweging van God - de man van God kan zijn mensen aanraken en kan hun geloof aanvoelen. Dat is wat het is in de Synagogue Church of All Nations. Het geloof en het vertrouwen van de mensen houden de handen van de profeet omhoog om de strijd te leveren met elk soort van gebrek en ziekte die mensen maar kunnen hebben. In dit deel van Afrika is de grootste ziekte HIV en AIDS.

ELKE SOORT VAN ZIEKTE

We waren getuige van hen die op zondagmorgen binnenkwamen door het oostelijke hek. Elke soort van ziekte komt door het hek binnen, maar de HIV en AIDS gevallen worden er alleen binnen gelaten als een geschreven laboratoriumrapport bevestigt dat zij HIV positief zijn. De ziekten zijn uiteenlopend en zij die eerder geweest zijn en genezing ervaren hebben en vandaag een deel van de kerk geworden zijn, begeleiden de HIV & AIDS mensen. Deze patiënten worden meegenomen naar een andere tafel waar de ziekte vastgelegd wordt in medische registers. Dit heeft bewezen een grote hulp te zijn wanneer de genezing plaats vindt. Vanwege de documentatie van HIV en AIDS wordt aan de Heer een grotere glorie gegeven als de genezing in de kerk gebeurt. Profeet T.B. Joshua nodigt mensen met ziektes uit en vraagt hen berouw te hebben en het verhaal zal na de genezing worden opgeschreven.
Niet allen worden genezen in deze samenkomsten, maar vergis u niet, er worden hier genoeg genezen om Jezus de glorie als de genezer te geven. De Heilige Geest zweeft boven deze plaats en de verwachting is altijd groot onder de mensen van God. De kerk is de laatste 10 maanden in een serieuze bouwsituatie. Toen wij aankwamen waren we getuige van een van de grootste veranderingen die we ooit gezien hadden. Vorig jaar zagen we de duizenden samendrommen in een grote ruimte met een vuile vloer. Dit jaar toen we aankwamen zagen we een gebouw dat gebouwd was om meer dan 15.000 mensen tegelijk te bevatten. Vandaag is de vloer geheel gevuld en het bijzondere verhaal hier is wat er aan de gang is in de andere streken van het land. Niet alleen heeft The Synagogue Church een groot huis van aanbidding gebouwd maar deelnemende pastors vestigen nu satellietkerken over het hele land om Nigeria te bereiken. Reinhard Bonnke is gekomen om de hele natie te evangeliseren, maar de oogst moet binnengehaald worden in huizen waar het volle evangelie geleerd wordt en waar discipelschap plaats vindt.

AANBIDDING VERMEERDERD

Eén verandering die in de kerk heeft plaatsgevonden en die veel betekend heeft voor de gemeenschap is de aanbidding. Nu staat het volledige koor met zijn uitstekende aanbiddingsleider in het centrum van de kerk. Het heilige geluid echoot  tegen de muren en nodigt de Heilige Geest uit om op de gelovigen te vallen die daar zijn. Vorig jaar was het koor buiten het zicht en het geluid was goed maar niet zoals het nu is in dit nieuwe huis. De echo van de glorie van God klinkt als in een gigantische kathedraal waar het hemelse leger aan het aanbidden is. Wanneer je het nieuwe gebouw inloopt doet de openheid van alles je denken aan de grotere sportarena's thuis waar de National Basketball League speelt. Maar in het geval van dit gebouw is Jezus het centrale punt en niet een of andere overbetaalde atleet. Bouwend en werkend de klok rond om het werk voor Kerstmis klaar te krijgen, geeft iedereen die betrokken is bij dit project zijn tijd aan de kerk - van beeldhouwers en schilders tot timmerlieden en elektriciens. De mensen van de gemeente doen dit werk en de kerk heeft een groep mensen samengebracht die al hun gereedschap toegewijd hebben aan het huis van God. Steenbewerkers en vele anderen inclusief een bakker met het fijnste brood. Het is alles voor Jezus zoals de uitgekozen mensen van T.B. Joshua’s gemeente het klaarmaken voor meer zieken en gekwetsten die komen en genezen zullen worden door de weg van het kruis. Vanaf het balkon aan de oostzijde van de grote kerk kun je een grote Islamitische moskee zien. Dat brengt in gedachten de werkelijke strijd in Nigeria, de strijds van het geloof. De strijd om de zielen in deze grote stad heeft er nu een getuige bij om te helpen. U ziet, als je ziek bent en geïnfecteerd met HIV, ga je niet naar de moskee voor genezing - je komt naar deze plaats waar de man van God beweegt in demonstraties van grote kracht.

Wanneer de mensen van de kerk voor een dienst komen, komen ze voor een hele dag aanbidding. Anders dan wat ik waar ook ter wereld heb gezien, begint de dienst om 9 uur en duurt tot 19.00 s avonds. Er is een glorie die de hele dag dat de mensen in de kerk zijn wordt opgebouwd. Tegen 11.30 uur komt de pastor binnen en zoals hij altijd doet, loopt hij op en neer voor de mensen die voor genezing zijn gekomen. Vergis u niet over T.B. Joshua; hij is er voor de mensen die voor genezing komen. Wanneer Joshua het evangelie predikt, doet hij dat niet met breed uitgetekende illustraties, maar hij houdt het heel simpel. Joshua’s uiteenzetting van het evangelie schijnt het licht in de harten van zijn mensen om aan de behoeften van hun levens te voldoen. Het evangelie was bedoeld op deze wijze gepredikt te worden, maar het verschil tussen het gewone evangelie en het volle evangelie is dat bevrijding en genezing gezien worden nadat het is gepredikt. De kracht van God kennen is weten dat jouw kerk en jouw mensen een heilig leven leven. De meeste mensen van de Synagogue houden van hun pastor omdat hij het licht in de harten schijnt.


Gedurende de hele dag in de kerk geeft Pastor Joshua twee boodschappen aan de mensen door. In de morgendienst sprak hij over zonden belijden en Gods bereidheid hen te vergeven. Er is niets gecompliceerds aan zijn boodschap, het is heel begrijpelijk en zeer krachtig. Profeet Joshua dient zijn mensen goed, hij laat het licht van berouw in de harten schijnen van hen die in de kerk zijn. De hele tijd dat hij preekt, loopt hij heen en weer voor de mensen die om genezing komen. Velen van de mensen in de gemeente kunnen getuigen van de goddelijke genezing in hun levens. Deze kerk bewaart een goed evenwicht van verlossing. Broeder Joshua predikt een heilig leven en dan roept hij op tot berouw.


Iets wat The Remnant opviel was de profetische gave die door hem heen beweegt, als hij na de prediking naar elke persoon toe komt om voor hun genezing te bidden. God begint door hem te werken in de profetische gave. Er is een weten en zekerheid in zijn profetische gave die komt van de kennis van God. Het evenwicht van deze bediening is de gave van dit individu in de Geest van God en de eenvoudigheid van het evangelie om hen tot berouw op te roepen. Vergis u niet in deze kerk - het is een kerk van tekenen en wonderen. De mensen geloven in hun pastor.


Broeder Joshua kwam 's middags om zijn medepastors te zien bidden voor de zieken. De kracht van God is op deze jonge mensen uit Zuid Afrika, Ghana, en the United Kingdom. Zij bidden voor de zieken en de kracht van bevrijding vloeit door hun handen. De pastor komt langs zijn volgelingen en begint te bidden.

HEB JE JE VIJAND LIEF?

Na de middaggebedssessie gaat Brother Joshua naar de andere zijde van de kerk om nog eens de boodschap te brengen. Ik was zelf gewend om maar voor een uur naar mijn kerk te gaan, maar terwijl de hele-dag-dienst hier door gaat, kun je voelen dat de Geest van God groter worden als mensen zingen en God prijzen tot de pastor zijn preek gaat houden. Veel is toegevoegd aan deze gemeente sinds ons laatste bezoek.

De middagboodschap ging over het liefhebben van je naaste. Steeds weer stelde Pastor Joshua de vraag: "Heb je je vijand lief? Wil je dat zij sorry zeggen vóór je met hen gaat spreken? Je moet hen onvoorwaardelijk vergeven en dat zal het koninkrijk van God oprichten in je hart. Als je vrienden wilt, moet je jezelf als vriendelijk laten zien. Als je alleen liefhebt die jou liefhebben, wat bereik je dan? We moeten onze vijanden liefhebben. Dat sticht het koninkrijk van God." Hoe eenvoudig was deze boodschap, maar het deed een werk in mijn eigen hart.

Zoals de kracht van God toenam, zo deed dat ook de gave van de profeet na de preek. Profeet Joshua begon zich te bewegen in de gave van profetie. Hij bewoog zich in Goddelijke kennis toen hij zei: "Er is een persoon onder de bezoekers die zich bezighield met tovenarij. Terwijl je vandaag met God wandelde heeft dat element nog steeds een plaats in je leven." Het was toen dat een jonge knappe man uit de Australische groep die de dag ervoor naar de kerk was gekomen, naar voren liep om bevrijd te worden van de invloed van de tovenarij. Daarna riep de profeet een vrouw die net in de dienst kwam. "U wist dit niet, maar de vrouw van de man met wie je een relatie zocht, wist dat je zou komen en jouw keus om hier vandaag te komen heeft je bewaard voor letsel. Het gebeurde toen dat de jonge vrouw, gekleed in geel en groen naar voren kwam om berouw te tonen voor die affaire. Joshua riep daarna een man die zijn eigen baby verworpen had naar voren. Een man van middelbare leeftijd in een bruin pak kwam naar voren om berouw te tonen en toen kwam zijn vrouw die buiten de kerk was en voegde zich bij hem.

Een element dat mij opviel aan de dienst was het handelen met vergeving. Berouw doortrok de gemeente toen God begon te handelen met individuen overal in de kerk. Mensen door de hele kerk begonnen naar de doorgangen in de open gebieden te bewegen toen zij een voor een werden bevrijd door de kracht van God. Aan het eind van de dienst begonnen mensen te dansen en zingen toen de vervulling van Gods glorie door kwam.

www.dossiers.tk