Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  7 Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Dr. Henk Bakker waarschuwt...
EO-VISIE / OOGST

De critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith

EO-Visie - 12 mei 2007:
Dr. Henk Bakker: " 'Je hebt het al ' is levensgevaarlijk!"

Kanttekeningen door Harry Sleijster:

Dr. Henk Bakker
ageert in Visie week 20, 2007, op bijzonder sterke wijze tegen het idee van "Je hebt het al". Dit vindt hij maar 'levensgevaarlijk'. Het hebben van de vergeving der zonden noemt hij gnostische kennis. Het idee dat "God in je leven binnen moet komen en je raken en dan ga je dingen zien en weten" is volgens Bakker echt levensgevaarlijk en gnostisch.

Op www.vergadering.nu/wommack staan een aantal goede bijbelgetrouwe bijbelstudies over wat wij als wedergeboren christenen in Christus reeds ontvangen hebben. Daar hoort bijvoorbeeld ook "Complete vergeving" bij. Lees deze krachtige en bemoedigende studies (of beluister ze op de Engelse mp3's) en vergelijk het eens met wat dr. Henk Bakker beweert. 

Lees het volgende citaat van dr. Henk Bakker op: www.eo.nl
Citaat: Bakker ziet gnostische elementen onder andere terugkeren in een segment van de hedendaagse jongerenbeweging. "Daar wordt bijvoorbeeld heel vaak gezegd: 'Je hoeft niet te bidden om vergeving, die heb je al!' Deze visie – je hebt het al, je moet je er alleen nog bewust van worden – kom je ook binnen de gnostiek tegen." Hij vervolgt: “In sommige christelijke kringen wordt religieuze intuïtie heel belangrijk. Men zegt dan: ‘De Heer heeft me laten zien dat...’, of ‘Ik heb een woord van de Heer voor jou’, zonder dat dit aan de Bijbel wordt getoetst. Dan is Gods Woord en verantwoorde exegese niet meer belangrijk; het gaat dan om een soort ‘geheime kennis’, die over en weer wordt uitgewisseld – net als in de gnostiek van vroeger en nu.”
Wat we volgens Bakker daarom meer dan ooit nodig hebben, is de gave van het onderscheiden van geesten (1 Korintiërs 12). "Kennis van de Bijbel en de kerkgeschiedenis kan ons wapenen tegen oude dwaalleringen in een modern jasje, zoals de gnostiek. Dit trekt mensen bij de God van de Bijbel vandaan. In die zin kun je de gnostiek écht als levensgevaarlijk typeren. Bij de moderne gnostiek gaat het niet om je geloof stellen op Jezus Christus en van Hem afhankelijk zijn, maar is men uit op intuïtie, op inzicht – God moet op een gegeven moment je leven binnenkomen en je raken; dan ga je dingen zien en weten. Laat je de Schrift los en wil je de Bijbel niet als controle hanteren, dan kun je op het gebied van de gnostiek terechtkomen. Dat is levensgevaarlijk." 

Nog een kanttekening:
Let op:
Wat ziet Bakker hier als moderne gnostiek? Dat is in zijn visie de hedendaagse evangelische en charismatische beleving. Daartegen ageert hij. Dat zijn in zijn ogen hier dus de jongeren die 100% genade willen aanvaarden, en die willen geloven dat God in je leven gaat binnenkomen en je aanraken. Dat is volgens dr. Bakker: "moderne gnostiek". En vervolgens beweert hij op grond van zijn vage theorie dat je daarmee de Schrift loslaat. Waarmee? Met gelovig aanvaarden wat de Schrift zegt over vergeving?

Let eens op de volgende teksten die gaan over 'toeëigening'. Zijn die teksten dan ook levensgevaarlijk? Zouden we dus met Bakker moeten zeggen: "Je hebt het niet!"? Wat blijft er over als we alles wat de Bijbel zegt dat we hebben te gnostisch en maar levensgevaarlijk vinden?


Wat zegt de Bijbel over Toeëigening
De Bijbel zegt van diverse belangrijke heilsfeiten dat we ze HEBBEN. Dat we ze bezitten:
Ef.1:3     we ZIJN gezegend met álle geestelijke zegening
Rm.8:37 we ZIJN meer dan overwinnaars
1Pt.2:24 we ZIJN genezen door zijn striemen
Jh.3:16   we HEBBEN eeuwig leven
Rom5:11 we HEBBEN de verzoening
Kol.1:14 we HEBBEN de verlossing
Kol.1:14 we HEBBEN de vergeving der zonden
1Jh.2:20 we HEBBEN de zalving van de Heilige en gij weet alles
1Jh.2:12 we HEBBEN de vergeving der zonden, de zonden ZIJN vergeven
De Schrift zegt dus expliciet dat we de vergeving der zonden hebben, door geloof in Jezus Christus. En als we zondigen zegt de Schrift niet dat we om vergeving moeten bidden, maar dat we ze moeten belijden (1Jh1:9) en danken voor de ontvangen vergeving.
Alleen ongeloof en kleingeloof hebben moeite om dit te aanvaarden en zaaien twijfel in plaats van erop te gaan staan.
   Lees meer bij Andrew Wommack over het onderwerp: "Je hebt het allemaal al"...

Volle genade
In het ND verdedigde Henk Medema deze week (10 mei 2007) de volle genade tegenover de aantijgingen die vanuit Xist en ND gedaan zijn. Blijkbaar is dat niet alleen daar, maar ook bij ds. Bakker een onbekend onderwerp.
Klik hier voor het artikel "Onvermengde genade". Want dat niet aanvaarden is helaas de valstrik waarin Ds. Henk Bakker, maar ook Xist, het ND, en Joop Gankema, terecht gekomen zijn. Zie de discussie omtrent Pastor Joseph Prince...


EO-Visie - 16 februari 2006

De gele God van Opwekking
Kanttekening bij kritiek in een GWS-boek
   In Visie lezen we een boekbespreking over een (eerste) uitgave van de George Whitefield Stichting (GWS). Veel hoofdstukken in dit boekje behandelen thema's die de huidige kerkelijke situatie in Nederland proberen te peilen. De diagnose is zoals het 'Woord vooraf' al waarschuwt, hier en daar niet mals.

Ds. Michael Gorsira en GWS-voorzitter Jeroen Bol kraken in hun uitgebreide analyse kritische noten over de bestseller Doelgerichte Gemeente van Rick Warren. Ook de woordkeus is soms niet mals. Zo schrijft dr. Henk Bakker (bestuurslid GWS) over de bekende gele Opwekkingsbundel: "De gele God van Opwekking heeft meer weg van een westerse psychotherapeut."
     Lees de boekbespreking... 

NB: De denigrerende uitspraken van Henk Bakker worden met instemming aangehaald op de website van Geelhoed. Veelzeggend!...

Oogst - januari 2006
"Religieuze sektes - onnozele christenen"

Kanttekeningen
-
In het blad Oogst van januari 2006 geeft Dr. H. Bakker zijn kritiek op evangelischen met zeer overdreven bewoordingen: "religieuze sektes...", "onnozele christenen...", "terugkeren tot de zwakke en armelijke wereldgeesten...", "een kerk moet niet klantgericht of doelgericht zijn... een show vol zoet gepamper en egomassage...", "dat God heilig is verdwijnt achter de geestelijke hamburgers"...

 - N.B.:
Enkele van de kreten die je hier leest zijn ronduit banaal en je vraagt je vertwijfeld af: Over wie gaat dit? Het gaat hier dus niet over vreemden sekten, maar gewoon over evangelische en charismatische gemeenten.

Is dit nu de missie van Oogst? Ageren tegen evangelische en charismatische gemeenten? En dat via de lawine van negatieve bewoordingen van Dr. Henk Bakker? Het artikel begint met enkele positieve opmerkingen van Bakker: "er is niets op tegen om de kerkelijke structuur wat opener te maker; laat de kerk de taal spreken van de bezoeker en de drempel zo laag mogelijk houden; er is veel voor te zeggen om in de liederenkeuze... rekening te houden met de dominante beeldcultuur van onze tijd".

Maar wat meent hij werkelijk van deze woorden? Blijkbaar niets, want deze positieve inleidende zinnen worden vervolgens stuk voor stuk teniet gedaan in een overdreven negatief en afbrekend betoog met superlatieven die geen realistisch beeld meer geven van wat Bakker meent te moeten signaleren.

De banale uitdrukkingen zullen anti-charismatischen misschien wel blij maken, maar het verhaal is wel heel zuur. Of liever gezegd: onwaar, onherkenbaar. Misschien heeft Dr. Bakker wel ergens een gemeente getroffen waar hij dit trauma aan overgehouden heeft, maar het is absoluut geen algemeen beeld.

   Lees het artikel in Oogst...


EO-Visie - oktober 2005
McDonaldskerken en EO-jongerendag is "herrie"

Kanttekeningen
     Dr. Henk Bakker
had al eens eerder scherpe kritiek geleverd op de EO-jongerendag ("herrie" heette het) en tevens op de in zijn ogen veelal tot "McDonaldskerken" verworden evangelische beweging.
    

     Dr. Henk Bakker spreekt als iemand die niet begrijpt wat voor de ander veel waarde heeft. Als het gaat over de EO-Jongerendag bijvoorbeeld, spreekt hij over "herrie". Natuurlijk mag je een andere smaak van muziek hebben, maar hij oordeelt zo omdat hij niet geluisterd heeft naar wat er b.v. door The Newsboys gebracht werd. Hij heeft niet geluisterd naar hun teksten en de boodschap die zij brachten. Hij heeft niet ervaren en niet meegedaan aan de sfeer van aanbidding die er was. En misschien is de veronderstelling wel juist dat hij er helemaal niet bij was en oordeelt van grote afstand.

     Volgens dr. Henk Bakker moet het Woord centraal staan. Maar let op... in de tempeldienst stond het brengen van offers centraal !!! Aanbidding moet centraal staan !!! Maar daarnaast is het Woord op deze EO-Jongerendag op vele manieren en zuiver gebracht en uitgegaan naar iedereen die er die dag was.


Habakuk - 19 juni 2008
"God woont niet in herrie"

Kanttekening
NIEUW: 19 juni 2008 - Dr. Henk Bakker ageert nog steeds tegen "herrie". Opnieuw heeft hij zijn droevig eenzijdige visie op hedendaagse praise gegeven. Zijn scherpe oordelen treffen ieder die een andere smaak heeft dan hijzelf. Want hij weet: "God is er niet"... God woont niet in "herrie"... 


Meer critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua