Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  - Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Rick Warren  - Doelgericht!
DOELGERICHT MISLEID - volgens boek van Warren Smith

De critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith

Recensie 1
WARREN SMITH
TEGEN RICK WARREN

Kanttekeningen door Harry Sleijster
In december 2004 werd een recensie over een boek van Warren Smith's op het internet geplaatst. De recensie is vertaald in het Nederlands en staat hieronder in de rechter kolom.

24 juli 2005 -
De methode van W. Smith
 - Lees in het kader hieronder de recensie over het boek dat Warren Smith schreef tegen Rick Warren en de PDC. In deze recensie is te lezen welke valse informatie Smith in dit boek geeft en hoe de feiten verdraaid worden. Een voorbeeld: één verre reis van Rick Warren in 1979 om een conferentie van Schuller te bezoeken wordt als hét bewijs aangedragen dat hij met New Age beïnvloed is. Een ander voorbeeld waarin de methode van Smith duidelijk wordt: dat is de methode om slechts een woord of een zin uit Rick Warren's boek te nemen, b.v. " Wat is de drijvende kracht in uw leven?" en dan gaat Smith vervolgens bij New Age-mensen de woorden 'drijvend' en 'kracht' analyseren. Maar wat Rick Warren in werkelijkheid in de betreffende zin schrijft, dat laat Smith buiten beschouwing. Het boek van Smith is vertaald in het Nederlands door Marc Verhoeven en is bij hem verkrijgbaar.

BOEKRECENSIE: 

Book Review: Deceived on Purpose by Warren Smith, by Roger at 07:04PM (PDT) on July 24, 2005

By now, most Christians and many non-Christians in America today have both heard of and read The Purpose-Driven Life by Rick Warren. It has remained a top seller across the country, with sales intensified by non-denominational church marketing programs. Both of the churches I’ve been a member of utilized the program, “40 Days of Purpose”, to ignite passion for doing God’s work in the world. But as with most successful things, there has been much criticism of Warren’s “purpose-driven” ministry.
Warren Smith brings several of these criticisms to bear in his book Deceived on Purpose: The New Age Implications of the Purpose-Driven Church. Since Mr. Smith was once part of the New Age movement, it would seem he is amply qualified to discern when New Age ideas are invading the Christian Church. From his background, Mr. Smith draws heavily on the works of several popular New Age gurus and teachers.


Through the fifteen chapters of the book, Mr. Smith attempts to build a case connecting Rick Warren to these popular New Age advocates, most prominently through his relationship with Robert Schuller. Since Robert Schuller has associated himself with New Age teachers and teachings, and since Rick Warren has been deeply influenced by Robert Schuller, he contends, Rick Warren is teaching New Age spirituality.


Mr. Smith claims, “Rick Warren is not the “victim” of any “guilt by association.”” (174) However, the only evidence that Mr. Smith is able to offer is completely circumstantial. He banks on the fact Rick Warren drove from Texas to California in 1979 to attend one of Schuller’s conferences, but there’s no real evidence that what he learned there was New Age spirituality. He aptly notes several times that Robert Schuller is never mentioned in The Purpose-Driven Life. There’s probably a good reason for that; probably he didn’t have much of anything to do with it.
Something Mr. Smith loves to do is take a word or phrase from Rick Warren out of context and claim it comes from New Age thinkers. This method accounts for most of the book. For example, Chapter 7 is all about “What Force Drives Your Life?” He quotes Warren, “What is the driving force of your life?” then goes on to offer similar uses of “driving” and “force” in the New Age writings of Neale Donald Walsch and Maitreya (an anti-Christ). I doubt, however, these were the first men to ever use those words. Mr. Smith completely disregards what Rick Warren is talking about and does make him guilty by association- association of using the same language with no causal connections.The only really substantive point against Rick Warren Mr. Smith ever makes is on page 75. “The use of overlapping New Age words can create great confusion about what is really being said, and can easily lead to great deception down the line. Specific definitions of words are so very important.” I think Rick Warren could have been more careful in a few specific word uses, however, Mr. Smith should have been more careful to do his research accurately.
Warren Smith is incredibly knowledgeable about New Age teachings. I found his analysis of their material to be similar to my own research in that area. He also makes a convincing case showing Robert Schuller’s involvement with New Age teachings. However, he fails to show how any of that relates at all to Rick Warren. While I’m encouraged that Mr. Smith was saved out of the New Age movement, the way he self-importantly describes his experiences and frequently quotes his previous writings became nauseating. This is a helpful book for understanding the New Age and Robert Schuller, but not Rick Warren. If there is a substantive case against Rick Warren and his “purpose-driven” ministry, it must be found elsewhere.
-------------COMMENTS

Thanks for this review. 
2 Tim 3:3 says, "Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,"
        This seems to apply here to Smith's book. As he propogates false information about Rick Warren, and twists it to attempt to disparage his reputation.It says in 1 Tim 6:4-5, "4 he is conceited and understands nothing; but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions,
   5 and constant friction between men of depraved mind and deprived of the truth, who suppose that godliness is a means of gain."
          This seems to describe the nature of this book and Smith's efforts well. 

Boekrecensie: "Doelgericht Misleid" door Warren Smith, door Roger om 07:04PM (PDT) op 24 Juli 2005 (Vertaling: HS)

Tegenwoordig hebben de meeste Christenen en vele niet-christenen in Amerika vernomen van én gelezen het boek "Doelgericht Leven" door Rick Warren. Het is een top-verkoper gebleven over het hele land, met een verkoop die door niet-confessionele kerkmarketing-programma's werd geïntensiveerd. Beide kerken waar ik lid van ben geweest gebruikten het programma "40 Doelgerichte Dagen", om een verlangen te ontsteken voor het doen van het werk van God in de wereld. Maar zoals met de meeste succesvolle dingen, is er veel kritiek op Warren's "doelgedreven" bediening geweest.

Warren Smith draagt verscheidene van deze kritieken aan in zijn boek "Doelgericht Misleid": De New Age Implicaties van de Doelgericht-Gedreven Kerk. Aangezien de heer Smith eens deel uitmaakte van de New Age beweging, lijkt het erop dat hij in aanmerking komt om te onderscheiden wanneer de New Age ideeën de Christelijke Kerk binnenvallen. Vanuit zijn achtergrond put de heer Smith zwaar uit de werken van verscheidene populaire New Age goeroes en leraren.

Door de vijftien hoofdstukken van het boek heen probeert de heer Smith om een zaak te bouwen die Rick Warren verbindt met deze populaire New Age verdedigers, vooral door zijn verhouding met Robert Schuller. Aangezien Robert Schuller zich met de New Age leraars en leringen heeft geassocieerd, en aangezien Rick Warren diep door Robert Schuller is beïnvloed, betoogt hij dat Rick Warren New Age spiritualiteit onderwijst. 

De heer Smith beweert "Rick Warren is niet het 'slachtoffer' van enige 'schuld door  associatie'." (174) Nochtans betreft het enige bewijsmateriaal dat de heer Smith kan aanbieden de volledige omstandigheden. Hij zet in op het feit dat Rick Warren in 1979 van Texas naar Californië reed om één van de conferenties van Schuller bij te wonen, maar er is geen echt bewijsmateriaal dat wat hij daar leerde New Age spiritualiteit was. Hij merkt verscheidene keren passend op dat Robert Schuller nooit in Doelgericht Leven wordt vermeld. Daar is waarschijnlijk een goede reden voor; waarschijnlijk had hij er niet veel mee te doen.

Iets waar de heer Smith van houdt om te doen is een woord of een uitdrukking van Rick Warren uit de context nemen en beweren dat het vanuit de New Age denkers komt. Deze methode geldt voor het grootste deel van het boek. Bijvoorbeeld, hoofdstuk 7 gaat geheel over "Welke Kracht Drijft Uw Leven?" Hij citeert Warren: "Wat is de stuwende kracht van uw leven?" en gaat dan verder met het tonen van soortgelijk gebruik van "het drijven" en "kracht" in de New Age geschriften van Neale Donald Walsch en Maitreya (een anti-Christus). Ik betwijfel evenwel of zij de eerste mensen waren om ooit deze woorden te gebruiken. De heer Smith negeert volledig waarover Rick Warren Rick spreekt en verklaart hem schuldig door associatie - associatie van het gebruiken van dezelfde taal zonder oorzakelijke verbindingen.

Het enige werkelijk inhoudelijke punt tegen Rick Warren dat de heer Smith ooit maakt is op pagina 75. "Het gebruik van de overlappende New Age woorden kan tot grote verwarring leiden over wat werkelijk wordt gezegd, en kan uiteindelijk gemakkelijk tot grote teleurstelling leiden. De specifieke definities van woorden zijn zo ontzettend belangrijk." Ik denk dat Rick Warren zorgvuldiger geweest had kunnen zijn in het gebruik van een paar specifieke woorden, echter, de heer Smith zou zorgvuldiger geweest moeten zijn door zijn onderzoek nauwkeurig te doen. 

Warren Smith is ongelooflijk goed geïnformeerd over de New Age leringen. Ik bevond dat zijn analyse van hun materiaal soortgelijk is aan mijn eigen onderzoek op dat gebied. Hij maakt ook een overtuigende zaak door de betrokkenheid van Robert Schuller's met het New Age onderwijs aan te tonen. Nochtans, slaagt hij er niet in om aan te tonen hoe iets daarvan ook maar iets op Rick Warren betrekking heeft. Terwijl ik ben bemoedigd dat de heer Smith uit de New Age beweging werd gered... de wijze waarop hij zelfingenomen zijn ervaringen beschrijft en vaak zijn vorig geschriften citeert, werd  misselijk makend. Dit is een nuttig boek voor het begrip van New Age en Robert Schuller, maar niet van Rick Warren. Als er al een inhoudelijke zaak is tegen Rick Warren en zijn "doelgerichte" bediening, moet het elders worden gevonden.

 


-------------REACTIES

Bedankt voor deze recensie.
2 Tim 3:3 zegt: "Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, valse beschuldigers, onbeheerst, verachters van hen die goed zijn."
     Dit schijnt hier op het boek van Smith van toepassing te zijn. Aangezien hij valse informatie over Rick Warren uitdraagt, en het verdraait om te trachten zijn reputatie te kleineren.

Er staat in 1 Tim 6:4-5, "4:...hij is verwaand en begrijpt niets; maar hij heeft een ziekelijke interesse in controversiële vragen en geschillen over woorden, waaruit afgunst ontstaat, en twist, lasteringen, kwade verdenkingen,
   5: en constante wrijving tussen mensen van verdorven mening en arm van de waarheid, die veronderstellen dat godsvrucht een middel van winst is."
       Dit schijnt de aard van dit boek en van Smith's inspanningen goed te beschrijven.

Terug naar de Rick Warren pagina...


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua